Bladet Forskning

Hva synes du?

Vi har bedt representanter for forskningssystemet og for KUF-komiteen kommentere statsbudsjettforslaget.

Stortingsrepresentant Ursula Evje (Frp):
– Budsjettforslaget er ikke tilstrekkelig til å nå OECD-målet. Jeg tror hel-ler ikke at situasjonen for universitetene og grunnforskningen blir bedre enn før, snarere tvert imot. 2001 ser ut til å bli et hvile- eller mellomår for grunnforskningen – men hvor lenge skal man hvile? Så langt ser det ut til at forslaget til virkemidler for å stimulere næringslivet til å forske, er veldig forsiktig – for å si det mildt.

Stortingsrepresentant Inge Lønning (H):
– Budsjettforslag 2001 er ikke tilstrekkelig til å nå OECD-målet på fem år. Situasjonen for universitetene/grunnforskningen blir i beste fall status quo, og forslaget om FoU-stimulerende tiltak til næringslivet tilfredsstiller ikke Hervik-utvalgets forslag om slike virkemidler.

Stortingsrepresentant Arne Lyngstad (Krf):
– Budsjettforslaget er ikke tilstrekkelig hvis det skal være jevn økning hvert år. Regjeringen ligger allerede på etterskudd. Universiteter og høyskoler får budsjettkutt ved reduserte studentmåltall. Forskningsfinansieringen synes å bli helt avhengig av Forskningsfondet. Regjeringen følger ikke opp Hervik-utvalgets forslag. Næringslivet får derimot moms på forskningstjenester. Dermed er det lite som stimulerer næringslivet til økt FoU-innsats.

Stortingsrepresentant Marit Tingelstad (Sp):
– Jeg har problemer med å se at dette er en opptrappingsplan for forskningen. Etter alle de fine ordene til Grete Knudsen om en satsing på forskning, hadde jeg forventet meg et større løft fra denne regjeringen. Det er en glede at Forskningsfondet økes, men det er også det eneste lyspunktet jeg har funnet i forskningsbudsjettet så langt.

Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum (V):
– Dette er et svakt budsjett for forskningen. Den totale satsingen er enda svakere enn det ser ut til ved første øyekast. Hvor er opptrappingsplanen? Et lite pluss er forslaget om å øke Forskningsfondet, og at det stimuleres til vekst i privat forskningsinnsats. Men det er et alvorlig angrep på grunnforskningen når universitetene svekkes.

Stortingsrepresentant Rolf Reikvam (SV):
– Med denne farten vil det ta minst 15 år før vi er oppe på OECD-nivået – om vi i det hele tatt når det. Det trengs minst 1,2 milliarder kroner i økte bevilgninger – hvert år – de neste fem årene (pluss et tilsvarende beløp fra næringslivet). Det foreslåtte kuttet i universitetsbevilgningene rammer først og fremst grunnforskningen. Forslaget om FoU-tilskudd på i alt 200 millioner kroner til bedriftene vil sette i gang en prosess som totalt vil utløse om lag 800 millioner kroner. Det er bra. Jeg er enig i at støtten gis som et direkte tilskudd og ikke som skattefradrag.

Rektor Kaare R. Norum, UiO:
– Budsjettforslaget med en økning på bare fem prosent innen offentligforskningssatsing er ikke tilstrekkelig til å nå OECD-målet. En ganske jevn økning over fem år krever en satsing på minst det dobbelte. For universitetene og grunnforskningen er det et dårlig budsjett. De økte midlene går via departementene og Forskningsrådet, og vi ved universitetene har ikke erfaring for at den veien leder til større grunnforskningsbevilgning. De fire universitetene har samlet fått et kutt på vel 150 millioner kroner. Det kan ikke kompenseres av den økte avkastningen fra Forskningsfondet. Men det er jo gledelig at fondet økes. Det er også gledelig at budsjettet har uttelling til næringsrettet forskning i tråd med Hervik-utvalgets anbefalinger. Jeg tror at tilskuddet er for lite. Men det er en god start.

Rektor Tove Bull, UiTø:
– Budsjettet legger opp til en reell nedbygging av universitetene. Dette er en ubegripelig og fortvilet situasjon. – Hvis det går igjennom, må vi legge ned fag ved Universitetet i Tromsø. Skal vi legge ned samisk, finsk eller fransk? Dette er en helt reell problemstilling. Budsjettet er like fremtidsrettet som å tisse i buksa for å holde varmen, og det blir du som kjent bare kald av i lengden. Det er også meningsløst å foreslå moms på oppdragsforskning. Det stimulerer ikke akkurat til mer privat forskning, sier hun.

Leder Trond Eskeland, Forskerforbundet:
– Årets budsjettforslag vil ikke bringe oss mer enn et lite skritt nærmere OECD-snittet. I forhold til en lineær økning i femårsperioden, vil budsjettforslaget gi et betydelig etterslep allerede det første året. Universitetenes økonomiske situasjon forverres. Forslaget representerer en realnedgang som til tross for reduserte studenttall i første rekke vil ramme grunnforskningen. Styrkingen på andre poster, blant annet Forskningsrådet, vil ikke kompensere for at grunnbevilgningene til institusjonene svekkes. Budsjettforslaget tilfredsstiller heller ikke Hervik-utvalgets forslag til bedriftsrettede FoU-stimulerende virkemidler. Det er riktignok positivt at staten skyter inn 200 millioner for å stimulere næringsrettet forskning, men dette er antakelig både for beskjedent og for ensidig.

Skriv ut siden