Bladet Forskning

Hva bør vi satse på til neste år?

Offentlige bevilgninger til forskning bør øke med 2,7 milliarder kroner i 2005. Halvparten bør gå via Forskningsrådet, som vil fordele veksten mellom grunnforskning, næringsrettet forskning og tverrgående satsinger.

Dette er Forskningsrådets anbefaling, basert på hva som skal til for å nå regjeringens mål: å komme opp på gjennomsnittsnivået for forskningssatsing i OECD-landene målt som prosentandel av bruttonasjonalproduktet innen 2005. Norge ligger nå på 1,67 prosent, mens OECD-snittet er ca. 2,3 prosent.

Forskningsrådets foreslåtte hovedsatsinger kan summeres slik:

  1. Grunnforskning for å styrke forskningens kvalitet. Støtte til fri, langsiktig, grunnleggende forskning må økes vesentlig
  2. Næringsrettet forskning og utvikling (FoU) og innovasjon for å legge grunnlaget for økt verdiskaping
  3. Tverrgående tema- og teknologisatsinger og Store programmer for å få god kobling mellom FoU-miljøer og for å møte samfunnets utfordringer
  4. Stimulere til deltakelse i EUs forskningssamarbeid.

I Forskningsrådets innspill til departementene er det lagt stor vekt på næringsrettet FoU og innovasjon. – Det skyldes først og fremst at de offentlige bevilgningene for å stimulere til økt FoU i næringslivet har stått stille de siste årene, sier administrerende direktør Christian Hambro.

Rosenrødt

På Lerchendal-konferansen i regi av Norges Tekniske Vitenskapsakademi i januar kunne han fortelle at de offentlige bevilgningene til næringsrettet FoU faktisk har gått ned fra åtte prosent av næringlivets egeninnsats i 1999 til 6,5 prosent i 2002.

Samtidig har vi riktignok fått ordningen SkatteFUNN, som gir bedrifter fradrag for forskningsutgifter. Det drar i positiv retning, men likevel har det samlet sett ikke vært noen økning i offentlige bevilgninger til næringsrettet FoU de fire siste årene.

– Med den rosenrøde situasjonen vi for tiden har i norsk økonomi, er det lett å forstå at økonomisk vekst gjennom FoU ikke står øverst på agendaen hos alle. Det er betydelig vanskeligere å forstå hvordan vi på lang sikt skal kunne hevde oss i den internasjonale konkurransen når andre land satser så mye mer på næringsrettet FoU enn oss, sier Hambro.

Virkemiddel

– Men forskning for og i næringslivet er et virkemiddel , og ikke et mål i seg selv, presiserer han. – Hensikten er å øke verdiskapingen i næringslivet, noe som er vesentlig for å imøtekomme de utfordringene vi ellers står overfor. Og alt tyder på at slike forskningsinvesteringer er svært lønnsomme både for bedriftene og samfunnet.

Det er likevel ikke slik at mer FoU automatisk gir økt verdiskaping, eller at det bare er forskning som kan danne grunnlag for suksess, la det være sagt.

I et langsiktig perspektiv kan vi se på næringsrelevant FoU som en opsjon som gir oss større mulighet til å løse fremtidens utfordringer, og til å gripe nye muligheter når de foreligger. Det vil gi en kunnskapsbase å hente fra den dagen vi øke den industrielle innsatsen.

Så hvilken opsjonspremie er vi villige til å betale? spør Hambro. – Jeg er trygg på at denne tilnærmingen for eksempel ville vise at en betydelig økning i petroleumsrelevant FoU er svært fornuftig.

(Foto: Eva Brænd)

Store satsinger

I sitt første budsjettinnspill for 2005 foreslår da også Forskningrådet å styrke petroleumsforskningen med 250 millioner kroner, først og fremst gjennom programmet PETROMAKS, som hører under det nye v irkemiddelet Store programmer ( se Forskning nr. 5/03).

Totalt utgjør Store programmer rundt 500 millioner kroner eller nærmere 40 prosent av vekstforslaget på 1350 millioner kroner. Den tredje, betydelige posten i forslaget gjelder ordningen for EU-samfinansiering (se Forskning nr. 5/03) som foreslås styrket med 100 millioner kroner.

Forskningrådet vil fortsette å holde trykket oppe for at den politisk vedtatte opptrappingsplanen for norsk forskning skal realiseres. Departementene oppfordres til å bruke Store satsinger aktivt for å fremme forskning som en definert del av sitt eget budsjettarbeid.

Store satsinger

Begrepet Store satsinger brukes om Forskningsrådets innspill til departementenes arbeid med budsjettforslag, og avleveres årlig. Innspillet brukes som en del av underlaget for regjeringens første budsjettkonferanse for det kommende årets statsbudsjett. Gjennom Store satsinger 2005 vil Forskningsrådet bidra til at det blir tatt et samlet krafttak for norsk forskning.

Store satsinger 2005 følger også opp de politiske intensjonene med omorganiseringen av Forskningsrådet gjennom forslag som vil styrke anvendt forskning og innovasjon, øke bevilgningene til grunnforskning og utvide tverrgående satsinger.

Kontaktperson: avdelingssjef Terje Olav Moen, Forskningrådet, e-post ,
tlf. 22 03 72 96.

Les hele forslaget på Internett: www.forskningsradet.no


 

Skriv ut siden