Bladet Forskning

Går inn for fremragende innovasjon

Nå utredes en ordning med Sentre for fremragende innovasjon, inspirert av Sentre for fremragende forskning. 400 millioner kroner er lagt til side til det nye virkemiddelet.

Terje Mørland (Foto: Elisabeth Salvesen)

Forskningsrådet har besluttet å utrede en ordning som skal supplere eksisterende virkemidler for å fremme innovasjon. Man ser for seg en etablering av kraftfulle sentre som kan være spydspisser for forskningsbasert nyskaping.

Det kan bli aktuelt å bruke midler fra Fondet for forskning og nyskaping til tiltaket dersom det blir igangsatt. Hovedstyret har foreløpig reservert totalt 400 millioner kroner av fondsavkastningen over perioden 2005–10. Styret vektlegger i den forbindelse at det er forskning som skal utgjøre tyngdepunktet i den nye ordningen.

Noen hovedspørsmål det skal arbeides med, er:

  1. Bør Forskningsrådet etablere Sentre for fremragende innovasjon (SFI), og i så fall alene eller sammen med Innovasjon Norge?
  2. Hva skal kjenntegne et SFI – hva er bærende idé?
  3. Prinsipper for utlysing, søknadsvurdering m.m.
  4. Grundig gjennomgang av eksisterende virkemidler for å fremme innovasjon, både i og utenfor Forskningsrådet.
  5. Oversikt over utenlandske tilsvarende ordninger.
     

Åpen, bred prosess

– Vi har opprettet en tverrgående prosjektgruppe med representanter fra hver av de tre divisjonene i Forskningsrådets administrasjon, forteller spesialrådgiver Terje Mørland i Innovasjonsdivisjonen. Han er prosjektleder for utredningen. – Divisjonsstyret for Innovasjon får en spesiell rolle, men i samarbeid med de andre divisjonsstyrene. Hovedstyret gjør de endelige beslutningene.

Mørland legger til at arbeidet vil bli grundig forankret eksternt. – Vi vil involvere alle relevante departementer, Innovasjon Norge, NHO og bransjeorganisasjonene, instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren, forteller han.

Det legges opp til at utredningen skal være ferdig før sommeren. Noen hovedkonklusjoner skal være klare allerede innen 15. mai. Det er nemlig fristen for innspill til den nye Forskningsmeldingen som det arbeides med i Utdannings- og forskningsdepartementet.

Dersom man velger å iverksette en SFI-ordning, og den blir utlyst sommeren 2004, kan sannsynlig oppstarttidspunkt for de første sentrene være i løpet av første halvår 2005. Dette vil naturligvis avhenge av hva slags konsept og utvelgelsesprosess man går inn for.

Skriv ut siden