Bladet Forskning

Forskningsrådet vil utarbeide strategi for bioteknologi

Norges forskningsråd er nå i gang med å utarbeide en nasjonal strategi for bioteknologi. Strategien vil bygge på de anbefalinger og forslag det rådgivende utvalg for bioteknologi kommer med i sin "Perspektivanalyse og handlingsplan for bioteknologi 1995-2005".

Skrevet av: morten ryen

Det rådgivende utvalg for bioteknologi begynte sitt arbeide i januar 1995 under ledelse av professor Hans Krokan (UNIGEN). Rådgiver Christina I.M. Abildgaard fra Norges forskningsråd har vært utvalgets sekretær.

Bred satsing

I perspektivanalysen anbefaler utvalget at det satses bredt på bioteknologisk grunnforskning. Bioteknologi vil få anvendelse på svært mange områder, men det er vanskelig å forutsi på hvilke områder behovene vil være størst. En bred grunnforskningsinnsats vil dermed sikre en faglig beredskap for å møte fremtidige behov, sier utvalget.

Utvalget mener Norge kan dra nytte av bioteknologi på en lang rekke områder. Sterke norske forskningsmiljøer i farmasøytiske bedrifter og små bioteknologiselskaper kan få en betydelig del av veksten innenfor bioteknologisk forskning på dette området, ikke minst gjennom allianser med større europeiske legemiddelselskaper.

Utviklingen av biokjemikalier basert på genteknologi og immunologi er et annet område. Flere norske bedrifter har allerede hatt stor suksess innenfor grunnforskning, markedsrettet forskning og kommersialisering av forskningsresultater på dette området.

Innenfor næringsmiddelindustrien og kjemisk industri kan bioteknologi bidra til å forbedre råvarekvaliteten, gi nye produkter, redusere forurensingen og gi nye prosesser.

Innenfor jordbruk, skogbruk og marin bioteknologi mener utvalget det ligger store muligheter for nye produkter, økt effektivitet og reduserte miljøproblemer.

Bruk av bioteknologi i renseprosesser og for overvåking av miljøet åpner for store muligheter. Bioteknologiske virkemidler kan blant annet brukes til rensing av avløpsvann og til overvåking av bakterier og virus i avløpsvannet. Innenfor landbruket kan biopesticider erstatte giftige kjemikalier.

Det rådgivende utvalg for bioteknologi mener Norge har gode muligheter til å bli delaktig i den sterke internasjonale veksten innenfor denne teknologien. Dette vil imidlertid kreve en samlet, langsiktig innsats både innenfor forskning og utvikling (FOU) og i næringslivet.

Bedre kvalitet på forskningen

For å gjøre norske forskningsmiljøer attraktive som samarbeidspartnere for utenlandske forskningsmiljøer og forskningens brukere, må norsk forskning være relevant og av høy kvalitet. Dette stiller krav til forskerutdannelsen og til laboratorier, teknikere og annen driftsstøtte, påpeker utvalget. FoU-virksomheten må også være gjenstand for regelmessig evaluering. En grundig faglig vurdering av enkeltprosjekter og programmer er også viktig for å sikre kvaliteten på forskningen, sier utvalget.

Definisjon av bioteknologi

Forskningsrådet tar utgangspunkt i følgende definisjon av bioteknologi:
"Bioteknologi er integrering av naturvitenskap og teknologi i den hensikt å oppnå anvendelse av organismer, celler, deler av disse og molekylære analoger til produkter eller til tjenesteyting."

(Definisjonen er lånt fra European Federation of Biotechnology, General Assembly 1989. Egen oversettelse.)

 

Handlingsplan

For å styrke og målrette den bioteknologiske satsingen innen forskning, utvikling og næringsliv foreslår utvalget:

Utdannelse av høyt kvalifisert personell til FoU-virksomhet, offentlig sektor, instituttsektor og bioteknologisk næringsvirksomhet.

Fortsatt vekst i kvalitet og omfang av bioteknologisk FoU.

Identifisering av nye områder der Norge har gode muligheter i det bioteknologiske markedet.

Styrking av eksisterende bioteknologisk industri i Norge og implementering av bioteknologi i andre norske bedrifter der dette er ønskelig.

Betydelig økning i etablering av ny norsk næringsvirksomhet for et internasjonalt marked både i og utenfor etablerte bedrifter.

Identifisering av forhold som har virket hindrende når det gjelder utvikling av ny næringsvirksomhet, og gi forslag til tiltak som kan bedre situasjonen, herunder tilgang på risikovillig kapital av tilstrekkelig omfang og varighet.

 

Skriv ut siden