Bladet Forskning

En milepæl er nådd

6. mai 2011 var en god dag for europeisk marin og maritim forskning. Det norske initiativet JPI Oceans er evaluert og ble godkjent som modent for gjennomføring.

Skrevet av: siw ellen jakobsen

GOD START: – Dette første året har vært en fascinerende reise i tillitsbygging, sier Kathrine Angell-Hansen, som leder sekretariatet for JPI Oceans ved Forskningsrådets kontor i Brussel. (Foto: MIRIAM STACKPOLE DAHL, DEN NORSKE EU-DELEGASJONEN)

Dette vil med stor sannsynlighet utløse to millioner euro fra EUs 7. rammeprogram for forskning. Midlene skal gå til å utvikle JPI Oceans til å bli et fullverdig samarbeid over de neste årene.

Kathrine Angell-Hansen leder sekretariatet for dette såkalte Joint Programming Initiative (JPI), som handler om å få mer kunnskap om hvordan vi kan få sunne og produktive hav. Dette er ett av i alt ti initiativer EU setter i gang for å møte de store, globale utfordringene det neste tiåret. Norge er snart med i alle initiativene, men dette er det eneste initiativet vi har tatt selv og sitter i førersetet for.

Forutseende av Norge

Det er naturlig at Norge er initiativtaker og sitter i førersetet for Oceans, mener Angell-Hansen.

Når europeere ser mot Norge, ser de ikke land, de ser hav.

– Når europeere ser mot Norge, ser de ikke land, de ser hav. Vår lange kystsone og våre store havområder er vårt trumfkort. Det var derfor et svært forutseende og klokt trekk av norske myndigheter å ta så raskt grep om dette nye, store initiativet fra EU og løfte Oceans som ett av ti slike forslag.

Fordi vi ikke er medlemsland, kan vi ikke lede et EU-initiativ alene. Gjennom dialog med Belgia og Spania ble man enige om at de inngikk som «co-chairs».

Initiativet er vedtatt på høyeste politiske nivå i EU.

– Det er en klar styrke at initiativet er så godt forankret fra nord til sør i Europa. JPI Oceans har gradvis modnet, vi har jobbet hardt for å få dekket alle havbassengene i Europa, og har nå 15 land som har forpliktet seg til deltakelse på høyt nivå. Det gir en helt nødvendig legitimitet, sier Angell-Hansen fra Forskningsrådets kontor i Brussel.

En nyskaping

JPI er en nyskaping i EU-systemet. Bakgrunnen er at Europakommisjonen innså at Europa ikke får tilstrekkelig synergi ut av forskningen på tvers av medlemslandene, slik for eksempel USA gjør. Hvordan kan man få til en europeisk merverdi?, var spørsmålet under prosessen med et felleseuropeisk forskningsområde (ERA).

– Det ble klart at EU trengte en prosess som går utover det man evner å få til gjennom rammeprogrammene for forskning, for å få til en bedre koordinering av investeringene i den nasjonale forskningen i Europa. JPI er i tillegg mer langsiktig, med et tiårsperspektiv i blikket. Og mer toppdrevet, ikke minst fordi de er spesielt rettet mot å løse Europas store politiske utfordringer, sier Simen Ensby, leder av Forskningsrådets internasjonale kontor. Han har representert Norge i den såkalte «High Level Group for Joint Programming», som har tatt stilling til de ulike JPI-initiativene. Sammen med kollega Gudrun Langthaler utviklet han det første utkastet til JPI Oceans våren 2010.

Dette siste, at initiativet er toppdrevet, er svært viktig for at det skal bli forpliktende, mener Angell-Hansen. Initiativet er vedtatt på høyeste politiske nivå i EU og i de 15 landene som deltar. I Norge er en rekke departementer involvert i den internasjonale satsingen. Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) leder arbeidsgruppen. Aldri tidligere har Norge satset med en slik bredde av virkemidler i forskningen

Påvirke forskningsagendaen

– Som kyst- og havnasjon er vi forpliktet til å øke kunnskapen om havet for å sikre bærekraftig bruk og forvaltning av ressursene, møte klimaeffektene og bidra til næringsvirksomhet.

Dette sa konstituert statssekretær i FKD, Hans Kristian Amundsen, da han åpnet et nasjonalt informasjonsmøte om forskningsinitiativet i vår. 140 deltakere fra forskningsinstitusjoner over hele landet fant veien til Bergen for å få førstehånds informasjon om JPI Oceans.

– Vi kommer ikke videre uten å gå sammen i Europa om å bygge ny kunnskap. Norge må bruke denne muligheten til å påvirke utviklingen av den europeiske forskningsagendaen og det europeiske forskningssystemet, fortsatte han.

Angell-Hansen mener at selv om dette er et topptungt initiativ, har forskningsmiljøene store muligheter for å påvirke.

– De er jo en samarbeidspartner i dette, det er snakk om partnerskap. Min generelle erfaring er at EU er et lærende system, og man ønsker å lære av dem som kan best. Man er åpne for innspill. Har vi noe å fare med, blir vi hørt på.

Hun mener Norges rolle ikke er så vanskelig som man kanskje tror i det store EU-systemet. – Som et lite land utenfor unionen kan vi fungere som diplomater og er ingen trussel for noen. For i dette, som i mye annet, dreier det seg om å bygge tillit.

Sunne og produktive hav

Oceans handler ikke bare om miljø. Vi har en særlig oppmerksomhet rettet mot koblingene mellom klima, miljø og hvordan vi skal få mer ressurser ut av havet. Men for å høste av havets rikdom uten at det fører til rovdrift på biologiske og ikke-biologiske ressurser, kreves det godt samarbeid. Da er det helt avgjørende at både næringsaktører, miljøaktører, forskere og brukere av havet er med i prosessen, mener Angell-Hansen.

Aldri tidligere har Norge satset med en slik bredde av virkemidler i forskningen.

– Havet byr på store muligheter som vi i dag ikke nyttiggjør oss. Tenk bare på marin bioteknologi, fornybar energi, osmose, bølger, tidevann, strømmer og vind. I tillegg er det et stort utviklingspotensial i etablerte næringer som marin transport, fiskeri og havbruk. Det å utnytte havet på en bærekraftig måte, samtidig som man sikrer at næringslivet har stabile rammevilkår, er helt vesentlig. Når initiativet både tar opp i seg næringsaktivitet og miljø, kan man i større grad enn noen gang tidligere se både mulighetene og utford- ringene på tvers av sektorer, sier hun.

Erstatter ikke noe annet

JPI Oceans har fortsatt ikke utviklet handlingsplanen for forskning og innovasjon. Initiativet er foreløpig i den strategiske fasen, der de analyserer hvilke temaer og områder det internasjonale samarbeidet gir en merverdi for.

– Dette første året har vært en fascinerende reise i tillitsbygging mellom deltakerne, som dekker store deler av Europa. Vi har utarbeidet styringsstruktur og lagd overordnede dokumenter. Nå starter prosessen med å utnevne en styringsgruppe og et rådgivende utvalg.

Sistnevnte vil komme med forslag til hvilke forsknings- og innovasjonstemaer som prioriteres fremover, forteller Angell-Hansen. Men dette går langt bredere enn det vi tradisjonelt tenker på når vi snakker om prioriteringer.

– Vi vil også se på infrastrukturbehov, og tilsvarende ønsker vi å utvikle en mekanisme for å sikre at kunnskap fra forskning blir overført til politikk og forvaltning. Dette er nødvendig med hensyn til det marine strategidirektivet, der medlemslandene har forpliktet seg til å utvikle god miljøstatus.

Som et lite land utenfor unionen kan vi fungere som diplomater.

Hun forsikrer om at JPI ikke er en erstatning for marin forskning i det 8. rammeprogrammet for forskning (8RP), som også er under planlegging. Tvert imot håper hun at den marine forskningen vil styrkes også i 8RP. Hvis det kun var snakk om flere bevilgninger og utlysninger, kunne man like gjerne lagt dette til rammeprogrammet.

– Dette er ikke et forskningsprogram. Vi skal bygge broer mellom de europeiske landenes forskningsbevilgninger for å få mer forskning ut av hver krone. Det skal legges til rette for forskning som kanbelyse sammenhenger og fylle kunnskapshull som ikke dekkes av andre virkemidler, sier Angell-Hansen.

JPI

  • Konseptet med joint programming initiatives (JPI) ble introdusert av Europakommisjonen i 2008
  • En JPI fungerer slik at de landene som ønsker det, inngår forpliktende samarbeid om forskning, for å takle utfordringer som ikke kan løses kun på nasjonalt nivå
  • Landene finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet, gjennom eksisterende nasjonale forskningsprogrammer

JPI Oceans

  • Fullt navn: Joint Programming Initiative for Healthy and Productive Seas and Oceans
  • Skal koordinere programmer og infrastrukturtiltak innenfor marin og maritim forskning
  • Intiert av Norge, sammen med Belgia og Spania
  • 15 land har forpliktet seg som deltakere og ytterligere to er i prosess for å bli med
  • Norge har ansvaret for sekretariatet, som ble etablert i august 2010
  • Sekretariatet er lokalisert i Forskningsrådets kontor i Brussel og ledes av Kathrine Angell-Hansen
  • 6. mai 2011 bekreftet Europakommisjonen at JPI Oceans er modent for å settes ut i livet, og at den vil støtte gjennomføringen og bidra til at satsingen blir en suksess

Les mer på www.jpi-oceans.eu

Skriv ut siden