Bladet Forskning

Direktør-kabalen

Arvid Hallén, Erik Skaug og Dag Kavlie er ansatt som nye direktører for henholdsvis Kultur og samfunn, Industri og energi og Strategi-området i Norges forskningsråd. Samtidig vil det bli lagt mer vekt på strategi-arbeidet og Forskningsrådets rolle som forskningspolitisk rådgiver.

Skrevet av: håvard simonsen

– For meg vil hovedmålet være knyttet til forskningens kvalitet, relevans og internasjonale stilling. Forskningsrådet er ikke noe mål i seg selv, men en arena og et redksap for å få god forskning. Forskningsrådet disponerer et komplekst sett av virkemidler og mange aktører skal bidra. Min og de andre direktørenes oppgave blir å være et bindeledd mellom forskningsmiljøer, Forskningsrådet og myndighetene. Det blir viktig å ha god evne til å lytte, sier Arvid Hallén, som ikke legger skjul på at KS-jobben blir krevende. Som direktør på NIBR i mer enn åtte år har han etter hvert fått bred erfaring i å arbeide på tvers av sektorer og forholde seg til mange ulike finansieringskilder.

– Mange har vært skeptiske til Forskningsråds-konstruksjonen, men den gir en meget interessant mulighet til å se på tvers. Samtidig må vi være realistiske i forhold til hvor langt det er mulig å gå. I utgangspunktet er jeg ganske optimistisk. Jeg tror vi trenger et stort, sterkt og godt koordinerende forskningspolitisk organ, og jeg har stor tro på KS-forskningens plass i Norge.

– Din forgjenger Brit Denstad har kommet med flere kritiske synspunkter til måten Forskningsrådet har vært drevet på. Hva er din kommentar til det?

– Denstad peker på vesentlige forhold som ikke er løst godt nok. Men de fleste forstår også at det ikke er lett å fusjonere fem offentlige institusjoner, og det kan godt være at det er gjort feil. Men jeg har stor tillit til at man nå er i godt gjenge, sier Hallén, som tiltrer for fullt 1. juli.

Markering

Den nye strategidirektøren, Dag Kavlie, kommer fra Forkningsrådets egne rekker. Han har lang erfaring fra NTNF og har vært strategisk rådgiver i området for Naturvitenskap og teknologi. Kavlie skal lede en egen avdeling for forskningspolitisk rådgivning.

– Vi ønsker å gi større tyngde til Forskningsrådets rolle som rådgiver i forskningspolitikk, sier Kavlie, som får en viktig oppgave med å fange opp reaksjoner på Forskningsrådets overordnede strategi.

– Vi får mange reaksjoner. Det er positive tilbakemeldinger på at vi har utarbeidet strategidokumentet, men i forskningsmiljøene er man veldig vare for forhold som angår det deres situasjon. Det er viktig å drøfte slike forhold, og ofte er det bare beskjedne endringer som skal til, sier Kavlie, som lover at Forskningsrådet vil bruke mye ressurser på å ha god kontakt med miljøene.

– Men vi skal også sørge for at Foskningsrådet selv har en mening, og en viktig oppgave er nå arbeidet med å lage strategiplaner for de ulike områdene som samspiller med vår overordnede strategi.

Kavlie understreker også at det blir en stor utfordring å øke interessen for og troen på forskning i det norske samfunnet.

Vil motivere industrien

– Vi må få flere i norsk næringsliv til å arbeide systematisk med FoU i samarbeid med vårt kunnskapssystem. Det er en viktig oppgave for landet, sier den nye direktøren for Industri og energi, Erik Skaug.

På telefonen fra sin Verdensbank-jobb i Polen er han forsiktig med programerklæringene. Men den gamle "BUNT-maker", forskningsdirektør og industrileder understreker at motivasjon for å utvikle og ta i bruk nye forskningsresultater,blir et nøkkelord for ham.

– En av de viktigste drivkreftene for å ta jobben, er å få bedriftene i norsk næringsliv til å engasjere seg mer i FoU-virksomhet. For å få til dette, kreves det ikke bare mer forskning, men også at vi arbeider med mottakerapparatet. Å jobbe med ulike former for motivasjon hos de som skal bruke FoU er helt avgjørende.

Skaug hadde sine første arbeidsdager i Forskningsrådet første uka i mai, men tiltrer for fullt etter sommerferien. Skaug arbeider nå for Verdensbankens i Polen. Her leder han et utviklingsprosjekt for polsk industri. Skaug, som nå driver sitt eget konsulentfirma, har bred erfaring fra teknisk-industriell forskningsadministrasjon, verkstedindustri, metallurgisk forskning og industriutvikling. Han har bl.a. arbeidet i det NTNF og NHO.

– Jeg har vært i kanten av Forskningsrådets virksomhet i mange år. Nå vil jeg gå gjennom de strategi- og plandokumenter som foreligger og se om det er ting jeg ønsker å modifisere.Men det blir ingen revolusjon, sier Skaug.

Skriv ut siden