Bladet Forskning

Både formidling og dialog

Arnfinn J. Andersen, rådgiver Norges forskningsråd

Arnfinn J. Andersen er rådgiver i Forskningsrådet, med ansvar for programmet "Barn, ungdom og familie". (Foto: Parmann)

Det reises flere spørsmål i dette innlegget som vi ønsker å svare kort på:

Først spørsmålet om vi ønsker dialog: Med over 100 deltakere sier det seg selv at det vil variere hvor stort utbytte de forskjellige deltakerne har av en åpen diskusjon i plenum. Ønsket var her å formidle resultater fra et større antall prosjekter. Vi skal imidlertid ta med oss denne merknaden til planleggingen av avslutningskonferansen for programmet. Vi vurderer der undersesjoner, slik at gruppene blir av en slik størrelse at det blir muligheter for en meningsfylt dialog.

Programmet har lagt stor vekt på formidling til brukere og forskere. Flere av foredragene presenterte resultater og nye måter å se på faderskapet på, som blant annet må kunne benyttes aktivt av Foreningen 2 Foreldre i deres arbeid. I tillegg til formidling gjennom konferanser, har forskerne selv ansvar for formidling av sine resultater i faglige fora, som profesjonstidsskrifter og vitenskapelige tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt. Programstyret samarbeider i tillegg med Ad Notam Gyldendal om utgivelse av en bokserie som formidler resultater fra programmet. To bøker er allerede gitt ut, og flere er under utarbeiding. Målet med serien er at den skal holde en høy faglig standard.

Programmet "Barn, ungdom og familie" er i avslutningsfasen. Et nytt program; "Velferd, familie og oppvekst", etableres på det samme området. Forskningsrådet vil på et senere tidspunkt invitere brukere til å komme med innspill om hvilken type forskning man mener det er behov for. Foreningen 2 Foreldre vil da, sammen med en rekke andre brukere av norsk forskning, bli invitert til å komme med forslag til forskningstemaer på felt som foreningen mener er svakt dekket.

Skriv ut siden