Bladet Forskning

Februar  Nr 1/1997  Årgang 5
  • Utfordringer for kystnæringene

    Det er ikke alltid klare stordriftsfordeler i fiskeri- næringen, verken i fangst, oppdrett eller foredling. Noe av utfordringen ligger i å bygge opp nettverk mellom småprodusenter, og å utvikle en effektiv transporttjeneste.