Det norske forskningssystemet – statistikk og indikatorer 2001

Det norske forsknings- og innovasjons-
systemet — statistikk og indikatorer 2001

Publikasjonen gir en beskrivelse av forskningssystemet i Norge i form av statistikk og indikatorer for vitenskap og teknologi. Den gir en oversikt over utdanningsnivået i sektoren og ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid. Rapporten inneholder også endel sammenlikninger med andre land. I denne utgaven er det innført signerte «temabokser» for å gjøre stoffet mer interessant og for å kunne fordype seg i temaet ved å gå til kilden.

Dette er tredje utgave i en serie. De to tidligere utgavene er fortsatt tilgjengelig, men kun med tekstdelen.

INNHOLD

Forord
Redaktørens forord
Norsk forskning i dag
Hovedpunkter
Nøkkelindikatorer

1 Ressurser til FoU og innovasjon

1.1 Norges samlede FoU-innsats

1.1.1 Noen totaltall for de FoU-utførende sektorer
1.1.2 Finansiering av FoU
1.1.3 Bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid over statsbudsjettet
1.1.4 Grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid
1.1.5 FoU-virksomhetens geografiske fordeling

1.2 FoU i universitets- og høgskolesektoren

1.2.1 FoU-utgifter ved universiteter og høgskoler
1.2.2 Ekstern finansiering
1.2.3 Fagområdenes FoU-ressurser
1.2.4 Grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid
1.2.5 FoU-årsverk

1.3 FoU i instituttsektoren

1.3.1 Hovedstruktur
1.3.2 Hovedresultater fra FoU-undersøkelsen 1999
1.3.3 Nærmere om forskningsinstituttene
1.3.4 Kompetansenivået

1.4 FoU i næringslivet

1.4.1 Hovedresultater fra FoU-undersøkelsen 1999
1.4.2 Næringslivets FoU-konsentrasjon
1.4.3 Regional fordeling av næringslivets FoU

1.5 Internasjonale sammenligninger av FoU-innsats og innovasjon

1.5.1 Norges FoU-innsats i internasjonal sammenheng
1.5.2 Finansiering og utførende sektorer
1.5.3 Statlige bevilgninger til FoU
1.5.4 FoU-årsverk
1.5.5 Internasjonale sammenligninger av ressurser til innovasjon

2 Menneskelige ressurser

2.1 Høyere utdanning

2.1.1 Studenttallsutviklingen
2.1.2 Kandidatproduksjon
2.1.3 Doktorgrader

2.2 Arbeidsmarkedet for høyere utdannede

2.2.1 Overgangen fra utdanning til arbeid
2.2.2 Arbeidsstyrkens utdanningsnivå
2.2.3 Mobilitet av arbeidstakere

2.3 FoU-personale

2.3.1 FoU-personale i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og næringslivet
2.3.2      Kvinner blant vitenskapelig/faglig personale
2.3.3       Aldersfordeling blant vitenskapelig/faglig personale
2.3.4 Vitenskapelig/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren

2.4 Noen internasjonale sammenligninger av høyere utdanning

3 Samarbeid om FoU og innovasjon

3.1 Internasjonalt forskningssamarbeid

3.1.1 Totalressurser til internasjonalt FoU-samarbeid

3.2 Norges deltakelse i EUs femte rammeprogram

3.3 Internasjonalt samarbeid i publikasjoner

3.4 Universitetenes og de vitenskapelige høgskolenes internasjonale samarbeidsrelasjoner

3.5 Samarbeid om FoU og innovasjon i næringslivet

3.5.1 Utgifter til samarbeid
3.5.2 FoU, innovasjoner og konserntilknytning

4 Resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet

4.1 Publisering og sitering

4.1.1 Vitenskapelig publisering
4.1.2 Siteringshyppighet
4.1.3 Fagprofil
4.1.4 Publiseringsvirksomheten blant fast vitenskapelig personale ved universitetene
4.1.5 Øvrige FoU-resultater blant fast vitenskapelig personale ved universitetene

4.2 Patenter som teknologisk indikator

4.2.1 Utvikling i patenteringsaktivitet internasjonalt
4.2.2 Patenteringsaktivitet i Norge 1993–2000
4.2.3 Norsk patenteringsaktivitet i Norge 1990–1999

4.3 Innovasjoner i norsk næringsliv

4.4 Resultater av innovasjonsvirksomheten i europeiske land

4.5 Handelsbalanse og eksport av produkter i høy- og mellomteknologiske bransjer

5 Tabelldel

Vedlegg 1 Oversikt over fokus- og faktabokser
Vedlegg 2 FoU-statistikken og innovasjonsundersøkelsen – opplegg og metode
Vedlegg 3 Litteraturoversikt

Utgitt av Norges forskningsråd

bilde-av-rapporten.jpg (30419 bytes)

Den trykte versjonen kan bestilles fra biblioteket på grønt telefaksnummer 800 83 001 eller via elektronisk bestillingsskjema.

ISBN 82-12-01669-2

ISSN 1500 0869

© Copyright Norges forskningsråd 2001

Øverst på siden