Det norske forskningssystemet – statistikk og indikatorer 1999

Det norske forsknings- og innovasjons-
systemet — statistikk og indikatorer 1999

Publikasjonen gir en beskrivelse av forskningssystemet i Norge i form av statistikk og indikatorer for vitenskap og teknologi. Den gir en oversikt over utdanningsnivået i sektoren og ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid. Rapporten inneholder også endel sammenlikninger med andre land. Gjennom en rekke såkalte «fokusartikler» setter vi søkelys på sentrale forskningpolitiske diskusjonstema. I denne utgaven er det også med en presentasjon av resultater fra en bred kartlegging av den norske befolknings forhold til forskning, vitenskap og teknologi.

Rapporten er endel av en serie. Den forrige utgaven er fortsatt tilgjengelig, men kun med tekstdelen.

INNHOLD:

English summary

RAPPORTEN
Forord
Hovedpunkter
Nøkkelindikatorer
1 Ressurser til FoU og innovasjon
1.1 Norges samlede FoU-innsats
1.1.1 Noen totaltall for de FoU-utførende sektorer
1.1.2 Finansiering av FoU
1.1.3 Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet
1.1.4 Grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid
1.1.5 FoU-virksomhetens geografiske fordeling
1.2 Internasjonale sammenligninger av FoU-innsats
1.2.1 Norges FoU-innsats i internasjonal sammenheng
1.2.2 Finansiering og utførende sektorer
1.2.3 FoU-ressurser til grunnforskning
1.2.4 FoU-personale
1.3 FoU i universitets- og høgskolesektoren
1.3.1 Hovedresultater fra FoU-undersøkelsen 1997
1.3.2 Ekstern finansiering
1.3.3 Fagområdenes FoU-utgifter
1.3.4 FoU fordelt på aktivitetstype
1.3.5 FoU-årsverk
1.4 FoU i instituttsektoren
1.4.1 Hovedresultater fra FoU-undersøkelsen 1997
1.4.2 Instituttsektorens aktivitets- og kompetanseprofil
1.5 FoU i næringslivet
1.5.1 Hovedresultater fra FoU-undersøkelsen 1997
1.5.2 Næringslivets FoU-konsentrasjon
1.6 Innovasjoner i norsk næringsliv
1.6.1 Hovedresultater fra innovasjonsundersøkelsen 1997
1.6.2 Finansiering av innovasjon
1.6.3 Motiver for innovasjon
1.6.4 Informasjonskilder til innovasjonsprosessen
2 Menneskelige ressurser
2.1 Høyere utdanning
2.1.1 Rekruttering til høyere utdanning
2.1.2 Studenttallsutviklingen
2.1.3 Kandidatproduksjon
2.1.4 Andelen av befolkningen med høyere utdanning
2.1.5 Doktorgrader
2.2 Arbeidsmarkedet for høyere utdannede
2.2.1 Overgangen fra utdanning til arbeid
2.2.2 Arbeidsmarkedet for doktorander
2.2.3 Lønnstakere med høyere utdanning
2.2.4 Mobilitet
2.3 FoU-personale
2.3.1 FoU-personale i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og næringslivet
2.3.2 Aldersfordeling blant FoU-personale
2.3.3 Rekrutteringspersonalet
2.4 Fremtidige behov for forskerrekruttering
2.4.1 Nasjonale forskerekrutteringsbehov – fire scenarier
2.4.2 Doktorgradsgjennomføring
3 Samarbeid om FoU og innovasjon
3.1 Internasjonalt forskningssamarbeid
3.1.1 Totalressurser til internasjonalt FoU-samarbeid
3.1.2 Norges deltakelse i EUs fjerde rammeprogram
3.1.3 Samforfatterskap og samarbeid
3.2 Samarbeid om FoU og innovasjon
3.2.1 Samarbeid om FoU og innovasjon i næringslivet
3.2.2 Innovasjonssamarbeid i norsk industri
4 Resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet
4.1 Bibliometriske indikatorer – Norge og andre land
4.1.1 Publisering
4.1.2 Siteringer
4.1.3 Publisering og sitering i utvalgte fagfelt
4.2 Patentering
4.2.1 Utvikling i patenteringsaktivitet
4.2.2 Patenteringsaktivitet i Norge 1993–98
4.2.3 Patenter meddeldt i USA
4.3 Innovasjoner i norsk næringsliv
4.4 Innovasjon i europeisk industri
4.5 Eksport/import av høyteknologiske produkter
4.6 Befolkningens forhold til forskning, vitenskap og teknologi
4.6.1 Forventninger til og kunnskap om vitenskap og teknologi
4.6.2 Fagområdenes interesse og betydning
4.6.3 Befolkningens holdninger
5 Fokusartikler
5.1 Forskningskvalitet – utdyping av et sentralt forskningspolitisk begrep
5.2 Hvilke muligheter har vi for å måle resultater av FoU og innovasjon?
5.3 Om å sammenligne FoU-innsats mellom land
5.4 Ressurssituasjonen ved universitetene – krise eller konsolidering?
5.5 En ny rolle for grunnforskningen?
5.6 Næringsklynger som grunnlag for vekst
5.7 Hvordan lærer nyskapere?
5.8 Langslet-doktrinen – en myte? Departementene som bestillere og brukere av FoU

Tabelldel
Vedlegg 1: Om FoU-statistikken og innovasjonsundersøkelen – opplegg og metode
Vedlegg 2: Litteraturoversikt

Oversikt over figurer og tabeller i kapittel 1-4 og Fokusartikler
Utgitt av Norges forskningsråd,
Området for strategi

Den trykte versjonen kan bestilles fra biblioteket på grønt telefaksnummer 800 83 001 eller via elektronisk bestillingsskjema.

ISBN 82-12-01346-4

ISSN 1500 0869

© Copyright Norges forskningsråd 1999

Øverst på siden