Det norske forskningssystemet – statistikk og indikatorer 1997 Neste

Det norske forskningssystemet — statistikk og indikatorer 1997

Publikasjonen gir en beskrivelse av forskningssystemet i Norge i form av statistikk og indikatorer for vitenskap og teknologi. Den gir en oversikt over utdanningsnivået i sektoren og ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid. Rapporten inneholder også endel sammenlikninger med andre land.

Ny og oppdatert utgave av rapporten ble utgitt i januar 2000. Derfor er ikke lenger tabelldelen i 1997-rapporten tilgjengelig i nettversjonen. Trykte utgaver kan bestilles på grønt telefaksnummer 800 83 001. Internettutgaven for 1999 kommer du til ved å klikke her.

INNHOLD:

English summary

RAPPORTEN
Forord
Hovedpunkter
1 Menneskelige ressurser
1.1 Utdanning
1.1.1 Rekruttering til høyere utdanning
1.1.2 Ekspansjonen i utdanningssystemet 1950–1995
1.1.3 Kandidatproduksjon, høyere grad
1.1.4 Doktorgrader
1.1.5 Andelen av befolkningen med høyere utdanning
1.2 Arbeidsmarked
1.2.1 Overgangen fra utdanning til arbeid
1.2.2 Første jobb etter utdanning
1.2.3 Doktorandene og arbeidsmarkedet
1.2.4 Sysselsatte med høyere utdanning fordelt på næringssektor
1.3 FoU-personale
1.3.1 FoU-personale i næringslivssektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren
1.3.2 Aldersfordeling blant forskerpersonalet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren
1.3.3 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren
1.3.4 Utdanningssted for forskere i universitets- og høgskolesektoren
2 FoU-ressurser
2.1 Norges samlete FoU-innsats
2.1.1 Noen totaltall
2.1.2 De FoU-utførende sektorer
2.1.3 Finansiering av FoU
2.1.4 Bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid over statsbudsjettet
2.1.5 FoU-virksomhetens geografiske fordeling
2.1.6 Fagområdefordeling
2.1.7 Grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid
2.1.8 Internasjonale sammenligninger
2.2 Næringslivets FoU
2.2.1 Hovedresultater fra FoU-undersøkelsen for 1995
2.2.2 FoU-intensitet, FoU-konsentrasjon og lønnsomhet blant FoU-enheter – industri
2.2.3 Store og små foretak
2.3 FoU i universitets- og høgskolesektoren
2.3.1 FoU-utgifter ved universiteter og høgskoler
2.3.2 Nærmere om finansieringskildene
2.3.3 Fagområdenes FoU-utgifter
2.3.4 FoU fordelt på forskningsart
2.3.5 FoU-årsverk
2.4 FoU i instituttsektoren
2.4.1 Hva er instituttsektoren?
2.4.2 Noen hovedresultater fra FoU-undersøkelsen for 1995
2.4.3 Instituttsektorens organisering og struktur
2.4.4 Instituttsektorens aktivitets- og kompetanseprofil
2.4.5 Instituttsektorens finansiering
3 FoU- og teknologisamarbeid
3.1 Internasjonalt forskningssamarbeid
3.1.1 Totalressurser til internasjonalt forskningssamarbeid
3.1.2 Samarbeidsavtaler og forskerutveksling
3.1.3 Internasjonale samforfatterskap
3.2 Samarbeid om FoU og innovasjon
3.2.1 Næringslivets FoU-samarbeid
3.2.2 Overføring av ny teknologi
4 Resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet
4.1 Bibliometriske indikatorer – Norge og andre land
4.1.1 Publisering
4.1.2 Siteringer
4.1.3 Publisering og sitering i utvalgte fagfelt innenfor matematikk/naturvitenskap
4.2 Patentering
4.2.1 Noen hovedresultater
4.2.2 Anvendelse av patentdata som vitenskaps- og teknologi-indikator
4.2.3 Generelle svakheter ved patenter som indikator
4.2.4 Utvikling i patenteringsaktiviteten
4.2.5 Søknader levert i Norge
4.2.6 Oversikt over norsk patenteringvirksomhet i internasjonal sammenheng
4.2.7 Norsk patentering i USA
4.3 Innovasjoner i norsk næringsliv
4.3.1 Noen hovedresultater fra undersøkelsene 1992 og 1995
4.3.2 Utbredelsen av innovasjonsaktivitet blant foretakene
4.3.3 Sammensetningen av innovasjonsaktiviteten
4.3.4 Styrken i satsingen på innovasjon
4.3.5 Resultater av innovasjon:Nye og endrede produkter i omsetningen
4.3.6 Innovasjon, profitt og vekst
4.4 Produktbundne teknologistrømmer i Norge 1995
4.4.1 Noen hovedresultater
4.4.2 Teknologistrømmer 1995
4.4.3 Egengenerert og mottatt teknologi

Tabelldelen er ikke lenger tilgjengelig da nye og oppdaterte tall finnes i 1999 utgaven.
Vedlegg 1: Om FoU-statistikken og innovasjonsundersøkelen – opplegg og metode
Vedlegg 2: Litteraturoversikt
Utgitt av Norges forskningsråd,
Området for strategi

Den trykte versjonen kan bestilles fra biblioteket på grønt telefaksnummer 800 83 001 eller via elektronisk bestillingsskjema.

ISBN 82-12-01038-4

ISSN 1500 0869

© Copyright Norges forskningsråd 1997

NesteØverst på siden