Nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling Neste

Nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling

Strategien er ment som et rådgivende dokument som viser hovedretningen for satsingen på allmennrettet forskningsformidling i Norge de neste 3—5 årene. Strategien tar utgangspunkt i de overordnede mål og prioriteringer som er nedfelt i Norges forskningsråds hovedstrategi, ´Forskning for framtidenª.

INNHOLD:

Forord
1 Utfordringer
1.1 Den demokratiske, økonomiske og kulturelle dimensjon
1.2 Formidling versus informasjon og kunnskapsoverføring
2 Trekk ved dagens situasjon
2.1 Målgrupper
2.2 Holdninger til forskning og teknologi
2.3 Forskningens legitimitet og samfunnets kunnskapsbehov
2.4 Hovedaktørenes rolle- og ansvarsfordeling
(Sammendrag av vedlegget "Aktører og aktiviteter")
2.5 Målbarhet
3 Mål og strategier
3.1 Hovedmål for den nasjonale innsatsen
3.2 Delmål og strategier for felles nasjonal innsats
3.3 Delmål og strategier for forskerne og mediene
3.4 Delmål og strategier for barn og unge
4 Nærmere omtale av Forskningsrådets innsats
5 Forslag til arbeidsdeling mellom institusjonene
Vedlegg: Aktører og aktiviteter
1 Norges forskningsråd
2 Departementene
3 Universitetene og høgskolene (UoH)
4 Næringslivet og næringslivsorganisasjonene
5 Skoleverket
6 Massemediene (nyhetsmedier, fagpresse), journalister og Internett
7 Forskningsinstitusjonene og forskningsinstituttene
8 Forskerne
9 Forlagene
10 Museene
11 Bibliotekene
12 Andre nasjonale aktører
13 Aktører i andre land

Utgitt av Norges forskningsråd,
Området for informasjon

Den trykte versjonen kan bestilles fra biblioteket på grønt telefaksnummer 800 83 001 eller via elektronisk bestillingsskjema.

ISBN 82-12-00865-7

Foto forside: Mikael Jonsson/Samfoto, Jon Solberg/Norges forskningsråd, Henry Edman/Gorilla/Samfoto, Arne Strømme/Samfoto

© Copyright Norges forskningsråd 1997

  NesteØverst på siden