Evaluering av høgskolereformen Neste

Evaluering av høgskolereformen - sluttrapport

Redaktør: Svein Kyvik

Reorganiseringen av det regionale høgskolesystemet ble gjennomført i 1994. Det er nå foretatt en evaluering av reformen. Denne sluttrapporten gir en samlet framstilling av evalueringsgruppas arbeid. Gruppa har bestått av Norsk institutt for studier forskning og utdanning (NIFU), Møreforskning Molde og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Det er underveis utgitt flere delrapporter. Disse kan fås ved henvendelse forskningsrådet.

Innhold

Forord
Innledning
 
Del I: Høgskolereformen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Del II: Høgskolereformen - evaluering av mål og retningslinjer
Del III: Faglig virksomhet - undervisning og FoU-arbeid
Del IV: Faglig virksomhet - de enkelte utdanningene
Del V: Styring, ledelse, administrasjon
Del VI: En samlet vurdering av reformen
  
Litteratur
Vedlegg
Fotnoter

Oversikt over delrapporter

Utgitt av Norges forskningsråd

Den trykte versjonen kan bestilles fra biblioteket på telefaksnummer 800 83 001 eller via elektronisk bestillingsskjema.

ISBN 82-12-01258-1

© Copyright Norges forskningsråd 1999

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   NesteØverst på siden