Søknadsfristen 10. april 2019: Innvilgede forskerprosjekter, unge forskertalenter og mobilitetsstipend

Forskningsrådet fordeler 3,5 milliarder kroner til omtrent 347 søknader om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend mottatt til fristen 10. april. Det ble behandlet 2884 søknader og søkt om til sammen 28,4 milliarder kroner.

2,4 milliarder ble lyst ut med frist 10. april 2019 gjennom FRIPRO og programmene BEDREHELSE, BEHANDLING, DEMOS, ENERGIX, FINNUT, HAVBRUK2, HELSEVEL, IKTPLUSS, KLIMAFORSK, KULMEDIA, MARINFORSK, NANO2021, NORGLOBAL2, NORRUSS, PETROMAKS 2, SAMISK III, ROMFORSKNING, SAMKUL, SAMRISK, UTENRIKS, VAM II.

 • I tillegg til det utlyste beløpet har Forskningsrådet økt rammen for den målrettede satsingen på banebrytende forskning, FRIPRO, med 550 millioner
 • Rammen for de øvrige programmene er økt med til sammen cirka 300 millioner

Du får svar på søknaden i Mitt nettsted.

Søknader innvilget i januar 2020

Som følge av ekstra bevilgninger til banebrytende forskning og utfordringsdrevet humaniora er 19 søknader innvilget i januar 2020. 

Om søknadsbehandlingen

Søknadene er vurdert i paneler av internasjonale fageksperter. Sammensetningen av eksperter i hvert enkelt panel ble gjort med utgangspunkt i søknadene som skulle vurderes. Alle medlemmene i et panel har deltatt i vurderingen av samtlige søknader panelet har hatt til behandling. Ved behov har panelene innhentet tilleggsvurderinger fra eksperter utenfor panelet. Panelene har rangert søknadene som oppnådde samlet karakter 6 eller 7.

Til sammen har nesten 500 fageksperter deltatt som medlemmer av 96 paneler. Panelene har innhentet tilleggsvurderinger fra cirka 250 eksterne eksperter.

Etter panelvurderingen er en del av søknadene blitt vurdert ut fra relevans for programmet søknaden er sendt inn til. Det gjelder alle programmene unntatt FRIPRO (se liste over). Kun søknadene med best panelvurdering er blitt vurdert ut fra relevans.

Beslutningen om å innvilge søknadene ble gjort i porteføljestyrene etter innstilling fra Forskningsrådet.

Mer informasjon:

Forskerprosjekter

 • Tildelte midler: 2 995 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 24 286 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 2303
 • Innvilgede søknader: 280
 • Innvilgelsesprosent: 12,2
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 40 % kvinner, 60 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 41 % kvinner

Innvilgede søknader

Unge forskertalenter

 • Tildelte midler: 432 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 3 644 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 467
 • Innvilgede søknader: 55
 • Innvilgelsesprosent: 11,8
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 42 % kvinner, 58 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 50 % kvinner

Innvilgede søknader

Mobilitetsstipend

 • Tildelte midler: 44 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 429 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 114
 • Innvilgede søknader: 12
 • Innvilgelsesprosent: 10,5
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 39 % kvinner, 61 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 42 % Kvinner

Innvilgede søknader