Slik behandler vi opplysningene dine

Her finner du mer om våre retningslinjer for offentliggjøring og deling av prosjektdata, håndtering av innsynsbegjæringer og sikring av sensitive data. Retningslinjene bygger på norsk lov.

Unngå sensitiv informasjon i titler og sammendrag

Forskningsrådet deler informasjon om innsendte søknader og prosjekter med bevilgning. Når du sender inn en søknad eller rapporterer til Forskningsrådet må du være spesielt påpasselig med hvilken informasjon du oppgir i

 • prosjekttittel
 • prosjektsammendraget i søknaden
 • populærvitenskapelig sammendrag i rapporteringsskjemaet

Du har selv ansvar for at sensitive opplysninger og forretningshemmeligheter ikke er oppgitt i disse skjemafeltene.

Forskningsrådet deler ikke sensitive opplysninger annet enn til lovlige formål, for eksempel statistikk, utrednings- og forskningsformål.

Der Forskningsrådet behandler personopplysninger, gjelder personvernerklæringen.

Forskningsrådet er pålagt å dele data gjennom Digitaliseringsrundskrivet. Hvilke data som kan deles, er vurdert etter Offentleglova, Forvaltningsloven og Verdipapirhandelloven.

Slik ivaretar vi informasjonssikkerheten

Forskningsrådet ivaretar informasjonssikkerheten i behandlingen av søknads-, prosjekt- og evalueringsdata med prosjekt- og personidentifikasjon etter følgende prinsipper:

 • All kommunikasjon mot våre servere krypteres, enten det gjelder søkere, rapportører, fageksperter eller andre innloggede brukere.
 • Transaksjoner i Forskningsrådets eSak-løsning er sporbare og knyttet til identifiserbare brukere.
 • Forskningsrådet praktiserer "need to know"-prinsippet. Det vil si at bare de som må ha tilgang til søknadsinnholdet på grunn av saksbehandlingen, får tilgang.
 • E-post meldinger som sendes fra Forskningsrådet skal ikke inneholde sensitive data.
 • Alle søknadsvedlegg, vurderingsdokumenter, kontrakter og rapporter behandles med konfidensialitet av Forskningsrådet. Søkere er ansvarlige for at prosjekttittel, prosjektsammendrag og populærvitenskapelig framstilling ikke inneholder sensitiv informasjon.
 • Alle medarbeidere i Forskningsrådet har undertegnet taushetserklæring.
  Spørsmål knyttet til disse forvaltningsprinsippene kan rettes til Forskningsrådets IT-avdeling: post@forskningsradet.no.

Informasjon du oppgir i søknaden

For at vi skal kunne behandle en søknad, må relevante saksbehandlere, fageksperter og beslutningsorganer ha full tilgang til søknaden, inkludert prosjektbeskrivelsen. Bare personer som må ha tilgang til fullstendig prosjektinformasjon, får denne tilgangen.

Vi offentliggjør følgende informasjon om søknader vi har til behandling:

 • prosjektansvarlig organisasjon/bedrift
 • geografisk tilknytning
 • prosjektleders kjønn
 • prosjekttittel
 • prosjektperiode
 • søkt beløp (ikke for SkatteFUNN-søknader)

Opplysningene blir gjort tilgjengelig i vår oversikt over søknader til behandling.

I tillegg publiserer vi rådata i Felles datakatalog. Disse rådataene er offentlig tilgjengelig, og kan lastes ned for videre bruk av organisasjoner og/eller enkeltpersoner.

Informasjon når prosjekt har fått støtte

Når et prosjekt er bevilget midler fra Forskningsrådet, offentliggjør vi følgende informasjon utover informasjonen som allerede er offentliggjort i forbindelse med søknadsbehandlingen:

Opplysningene blir offentliggjort i Forskningsrådets prosjektbank.

Når du leverer framdriftsrapport om prosjektet til oss, blir oppdatert populærvitenskapelig framstilling og resultater rapportert via CRIStin publisert i Prosjektbanken.

Dersom Forskningsrådets bevilgning utgjør statsstøtte til prosjektansvarlig eller en prosjektdeltaker (samarbeidspartner) og tildelingen overstiger 500 000 euro, vil informasjon om Forskningsrådets bevilgning til prosjektet (prosjektansvarlig og samarbeidspartnere) bli lagt inn i Brønnøysundregistrene, Registeret for offentlig støtte.

Informasjonen du oppgir om prosjektets Virkninger og effekter i sluttrapporten vil bli offentliggjort i Prosjektbanken.

Dokumentinnsyn

Alle kan be om innsyn i dokumenter hos offentlige virksomheter som oss. Hovedregelen er at saksdokumenter, journaler og liknende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. 

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt, skal vi unnta fra offentlighet. Dette er for eksempel opplysninger om noens personlige forhold og forretningshemmeligheter. Videre kan vi unnta enkelte opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter fra offentlighet.

Vi ber normalt søker/prosjektansvarlig om bistand når vi behandler en begjæring om innsyn i et dokument som kan inneholde opplysninger som skal eller kan unntas fra innsyn. Den endelige vurderingen av hvilke opplysninger som unntas offentlighet, er det Forskningsrådet som gjør.

Oversikt over sentrale lovhjemler

 • Offentleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd)
 • Forvaltningsloven (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker).
 • Offentleglova § 3: Hovedregel om offentlighet.

Sentrale unntaksregler

Offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13: Taushetsplikt om

 1. noens personlige forhold, og
 2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår (forretningshemmeligheter)

Offentleglova § 26, 4. ledd: Gir Forskningsrådet hjemmel til å unnta opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter, blant annet foreløpige forskningsresultater, metoder som blir brukt, finansieringskilder, mer detaljerte skildringer av fremgangsmåter osv.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 17:06 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.