Slik behandler vi opplysningene dine

Forskningsrådet har klare retningslinjer for offentliggjøring og deling av prosjektdata, håndtering av innsynsbegjæringer og sikring av sensitive data. Retningslinjene bygger på norsk lov.

Unngå sensitiv informasjon i titler og sammendrag

Forskningsrådet deler informasjon om innsendte søknader og prosjekter med bevilgning. Når du sender inn en søknad eller rapporterer til Forskningsrådet må du være spesielt påpasselig med hvilken informasjon du oppgir i

  • prosjekttittel
  • prosjektsammendraget i søknaden
  • populærvitenskapelig sammendrag i rapporteringsskjemaet

Du har selv ansvar for at sensitive opplysninger og forretningshemmeligheter ikke er oppgitt i disse skjemafeltene.

Forskningsrådet deler ikke sensitive opplysninger annet enn til lovlige formål, for eksempel statistikk, utrednings- og forskningsformål.

Der Forskningsrådet behandler personopplysninger, gjelder personvernerklæringen.

Forskningsrådet er pålagt å dele data gjennom Digitaliseringsrundskrivet. Hvilke data som kan deles, er vurdert etter Offentleglova, Forvaltningsloven og Verdipapirhandelloven.

Informasjonssikkerhet

Informasjon du oppgir i søknaden

For at vi skal kunne behandle en søknad, må relevante saksbehandlere, fageksperter og beslutningsorganer ha full tilgang til søknaden, inkludert prosjektbeskrivelsen. Bare personer som må ha tilgang til fullstendig prosjektinformasjon, får denne tilgangen.

Vi offentliggjør følgende informasjon om søknader vi har til behandling:

  • prosjektansvarlig institusjon/bedrift
  • geografisk tilknytning
  • prosjektleders kjønn
  • prosjekttittel
  • prosjektperiode
  • søkt beløp (ikke for SkatteFUNN-søknader)

Opplysningene blir gjort tilgjengelig i vår oversikt over søknader til behandling.

I tillegg publiserer vi rådata i Felles datakatalog. Disse rådataene er offentlig tilgjengelig, og kan lastes ned for videre bruk av organisasjoner og/eller enkeltpersoner.

Prosjekter som har fått støtte

Når et prosjekt er bevilget midler fra Forskningsrådet, offentliggjør vi følgende informasjon utover informasjonen som allerede er offentliggjort i forbindelse med søknadsbehandlingen:

Opplysningene blir offentliggjort i Forskningsrådets prosjektbank.

Når du leverer framdriftsrapport om prosjektet til oss, blir oppdatert populærvitenskapelig framstilling og resultater rapportert via CRIStin publisert i Prosjektbanken.

Dersom Forskningsrådets bevilgning utgjør statsstøtte til prosjektansvarlig eller en prosjektdeltaker (samarbeidspartner) og tildelingen overstiger 500 000 euro, vil informasjon om Forskningsrådets bevilgning til prosjektet (prosjektansvarlig og samarbeidspartnere) bli lagt inn i Brønnøysundregistrene, Registeret for offentlig støtte.

Informasjon du oppgir i sluttrapporten

Informasjonen du oppgir om prosjektets Virkninger og effekter i sluttrapporten vil bli offentliggjort i Prosjektbanken.

Dokumentinnsyn

Alle kan be om innsyn i dokumenter hos offentlige virksomheter som Forskningsrådet. Hovedregelen er at saksdokumenter, journaler og liknende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. 

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt, skal Forskningsrådet unnta fra offentlighet. Dette er for eksempel opplysninger om noens personlige forhold og forretningshemmeligheter. Videre kan Forskningsrådet unnta enkelte opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter fra offentlighet.

Vi ber normalt søker/prosjektansvarlig om bistand når vi behandler en begjæring om innsyn i et dokument som kan inneholde opplysninger som skal eller kan unntas fra innsyn. Den endelige vurderingen av hvilke opplysninger som unntas offentlighet, er det Forskningsrådet som gjør.