Alle søknadsresultater

2019

Søknadsresultat for utlysningen Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV)

Styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning

Søknadsresultat: Ubiquitous Data and Services, løpende frist

Søknadsresultat: PES 2020

Støtte til medvirkning i utforming av Horisont Europa

Søknadsresultat: AURORA Reisestipend til Frankrike

Inntil 800 000 kroner til forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge-Frankrike

Søknadsresultat: DAAD Reisestipend til Tyskland

Inntil 800 000 kroner til forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge-Tyskland

Søknadsresultat: Klimaforsk

Kommunikasjon og formidling av klimaforskning

Søknadsresultat: Forskerprosjekt

Søknadsresultat: Unge forskertalenter

Søknadsresultat: Mobilitetsstipend

Søknadsresultat: FORSTERK

Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter

Søknadsresultat: Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Søknadsresultat: Forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon

Søknadsresultat: Midler til før-kommersielle anskaffelser

Søknadsresultat: Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsresultat: Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsresultat: Pilot-T

Nye løsninger i skjæringsfeltet transport/IKT

Søknadsresultat: PETROMAKS 2

10 mill. kroner til nye samarbeidsprosjekter med Russland

Søknadsresultat: Pilot-E

Helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet

Søknadsresultat: Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Forskningsrådet mottok 96 søknader til utlysningen Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet med søknadsfrist 4. september 2019. Totalt er 383 millioner kroner fordelt på 31 prosjekter.

Søknadsresultat: Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

Forskningsrådet mottok 219 søknader til utlysningen Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling med søknadsfrist 10. april 2019. Totalt er 505 millioner kroner fordelt på 52 prosjekter.

Søknadsresultat NANO2021-INDNOR

30 millioner kroner utlyses til norsk-indisk forskningssamarbeid om nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer

Søknadsresultat BEDREHELSE

Inntil 6 millioner til nasjonale Én helse-nettverk innenfor antibiotikaresistens

Søknadsresultat: KLIMAFORSK

Løpende utlysning av midler til kommunikasjon og formidling av klimaforskning

Søknadsresultat: FINNUT-2

Inntil 15 millioner til en forskningsbasert evaluering av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren. Søknadsfrist 13.02.2019

Søknadsresultat: FINNUT

Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole.

Søknadsresultat: BRANNSIKKERHET

17 millioner til forskerprosjekter (BRANNSIKKERHET)

Søknadsresultat BEHANDLING

Nettverksutlysning for oppfølging av hjernehelsestrategien Frist 13. februar 2019