Annet

Informasjonsmøte om nytt norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Passer for:

Personer som representerer forskningsstrategisk ledelse ved sine institusjoner og som har god kjennskap til forskningsinfrastruktur

Påmeldingsfrist:

15. mai

Digitalt:

Arrangementet strømmes

16. mai kl 10:00 – 15:30
Meld deg på

Om arrangementet

Se spørsmålene og svarene fra informasjonsmøtet her.

Forskningsrådet utarbeider et nytt norsk veikart for forskningsinfrastruktur og ønsker at relevante aktører blir informert om veikartets innhold og struktur i god tid før frist for innlevering av skisser. Endelig versjon legges frem for Forskningsrådets styre i juni 2023.

For å sikre at veikartet har bred forankring og bygger på den best tilgjengelige kunnskapen, ba vi i 2022 om skriftlige innspill fra forskningsorganisasjoner (se innspill her). I tillegg ble det gjennomført en rekke workshoper i løpet av høsten, med deltakere som hadde blitt spilt inn fra deres respektive institusjoner.

Det ble nedsatt et eksternt utvalg på ti personer som siden november, 2022, har bidratt i utforming av et utkast til nytt veikart. De skriftlige innspillene og workshopene har dannet et viktig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet, sammen med Regjeringens langtidsplan for forskning og høyrere utdanning (LTP) og Forskningsrådets porteføljeplaner.

Utkastet fra utvalget vil i løpet av våren, 2023, bli bearbeidet av Forskningsrådet og deretter tilgjengeliggjort på arrangementets nettside 1-2 uker før møtet. Det er viktig å påpeke at det kun er deler av det nye veikartet som vil bli gjennomgått, og at vi vil fokusere på de tverrgående prioriteringene og den tematiske/faglige inndelingen med tilhørende forskningsbehov.

Gjennomføring av møtet

Programmet for møtet deles i tre, i henhold til de tre overordnete temaene for veikartet:

  • Teknologi og naturvitenskap
  • Livsvitenskap og helse
  • Humaniora og samfunnsvitenskap

Forskningsrådet vil for hver av disse områdene starte med en presentasjon om arbeidet med nytt veikart og hvordan veikartet er strukturert. Det vil deretter bli mulig å sende inn skriftlige kommentarer og spørsmål. Vi vil tilstrebe å svare på spørsmål så langt vår kapasitet tillater. Presentasjonen fra Forskningsrådet for de tre overordnede områdene vil være nokså lik, så deltakerne anbefales å logge seg på for det tidsrommet man mener er mest relevant og har flest spørsmål. Deltakerne står imidlertid helt fritt til å følge hele programmet.

Utkastet til nytt veikart finner du her.

Hvem bør delta

Personer som representerer forskningsstrategisk ledelse ved sine institusjoner og som har god kjennskap til forskningsinfrastruktur.

Skriftlige spørsmål og kommentarer

Deltakere i møtet kan sende inn skriftlige spørsmål og kommentarer ved å bruke en chat-funksjon i sendingen. Spørsmålene og kommentarene må være i tråd med kulepunktene under “Skriftlige spørsmål og kommentarer” nedenfor.  

I spørsmål/svar-delene av programmet vil vi svare fortløpende på disse og gi eventuelle avklaringer. Det er altså ikke mulig for deltakerne å gi muntlige innspill i møtet. Deltakerne vil ikke kunne se andre spørsmål/kommentarer enn sine egne. 

Innspill og spørsmål som vi ikke rekker å svare på i møtet vil så godt som mulig bli oppsummert og besvart i et eget dokument som vi publiserer i etterkant av møtet. I dokumentet vil spørsmålene anonymiseres. 

Det er viktig å påpeke at informasjonsmøtet ikke er egnet for å gi svar og avklaringer på særskilt omfattende innspill og kommentarer. 

Dette ønsker vi tilbakemeldinger om:

Det vil blant annet være nyttig med tilbakemeldinger på om:

  • veikartet på et overordnet nivå tilstrekkelig beskriver forskningsområder med behov for forskningsinfrastruktur og som er svært relevant for eller tydelig løftet fram i LTP
  • veikartet er hensiktsmessig strukturert i områder og underområder
  • veikartet tilstrekkelig beskriver det eksisterende infrastrukturlandskapet

Det vil ikke være ønskelig med spørsmål og innspill på konkrete infrastrukturer. Forslag til konkrete infrastrukturer må fremmes i form av søknader til INFRASTRUKTUR-ordningen.

Program

Kontakt:

Andreas Quamme Nielsen

    Forskningsdata og -infrastruktur

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.