Seminar

Bli med på å utvikle fremtidens grensekontroll, overvåkning og visumhåndtering

Hvor:

Digitalt og Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288, Lysaker (Abel 1)

Passer for:

Offentlig sektor

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

25. januar kl 15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

31. jan kl 10:30 – 14:30

Om arrangementet

I 2023-2024 er det over 500 millioner kroner tilgjengelig for utvikling og implementering av løsninger for norsk grenseforvaltning under Horisont Europa (HEU) og EUs grense- og visumfond (BMVI).

Store muligheter for Norge

Utfordringene til aktører med ansvar for grensekontroll og visumutstedelse er mange. Behovet for kompetanse og utvikling av nye løsninger er derfor stort. Gjennom Norges samarbeid med EU har norske aktører nå store muligheter for økonomisk støtte til å dekke kostnader hele veien fra kompetanseheving til utvikling av nye, innovative løsninger og implementering av disse.

Norges forskningsråd og teamet som forvalter BMVI i Norge inviterer til fysisk og digital samling om mulighetene for å kombinere finansiering fra Horisont Europa og BMVI, tirsdag 31. januar fra kl. 10:30-14:30.

Arbeider du med problemstillinger knyttet til visumfeltet eller grensekontrollen på Schengen yttergrense, og er interessert i finansering og utvikling av løsninger, er dette en god mulighet til å bli kjent med mulighetene for støtte fra EU. For inspirasjon om hva som er mulig å få til, se Hovedredningssentralen i Nord-Norge sitt prosjekt for å bedre beredskapen i nordområdene gjennom ARCSAR.

Hvem er samlingen aktuell for?

Vi ønsker å samle norske, offentlige aktører med ansvar og interesse for fagfeltene visumhåndtering, grensekontroll og grenseovervåking for å:

 • Informere om mulighetene for finansiering av både kunnskapsutvikling og implementering av nye løsninger.
 • Vekke interesse for å delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter og søke støtte fra EU.
 • Høre erfaringer og refleksjoner fra offentlige aktører som har lykkes med EU-prosjekter.

Arrangementet passer godt for deg som jobber i f. eks.: 

 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Kystvakten
 • Nasjonalt ID-senter
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Tolletaten
 • Politidirektoratet
 • Øst politidistrikt
 • Politihøgskolen
 • Politiets utlendingsenhet
 • Politiets IT-enhet

Kort om Horisont Europa og EUs grense- og visumfond

Border Management destinasjonen i HEU Klynge 3 (samfunnssikkerhet):
Border Management er ett av seks områder innenfor EU sitt program for samfunnssikkerhet (Civil Security for Society) i Horisont Europa. Det kan søkes om støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter rettet mot å forbedre sikkerheten på EUs grenser (land, sjø og luft), redusere ulovlig bevegelse av varer og forbedre grenseovergang for reisende. Prosjektene må inkludere flere europeiske land og aktivt involvere ansatte med grensemyndighet, slik som toll-, kyst- og grensevakter.

Norsk bruk av EUs grense- og visumfond (BMVI):

Midlene som Norge mottar under EUs grense- og visumfond, skal benyttes til prosjekter hos nasjonale aktører som opererer på grense- og visumområdet. Hovedfokuset vil ligge på implementeringen av store digitaliseringsprosjekter, samt opplæringstiltak hos politiet, UD og UDI. Norge starter opp bruken av BMVI-midler i 2023, og det ligger totalt omtrent 600 millioner kroner i potten frem til 2029.

Forventninger til og muligheter for synergier:

Vi har store forhåpninger til at økt oppmerksomhet og tettere samarbeid om midlene tilgjengelig for Norge fra BMVI og HEU, vil føre til positive ringvirkninger for mottakere av støtte.. Vårt ønske er at flere forsknings- og innovasjonsprosjekter under HEU skal finne miljøer for testing, pilotering og implementering som del av et BMVI-prosjekt. Videre håper vi at aktørene på grense- og visumfeltet i Norge i økende grad vil se nytten av å involvere seg i prosjekter som finansieres av HEU for å finne nye løsninger på fremtidens utfordringer.

Til inspirasjon

Prosjekter som finansieres av HEU:
Hadde riktig prosjekt på riktig sted til riktig tid (forskningsradet.no).
iMars: Rett person, rett identitet.

Prosjekter som delfinansieres av BMVI:
Prosjekter som implementeres i Utenriksdepartementet og politiet.

Kontaktperson

Line Marie Sørsdal

  SeniorrådgiverDemokrati og internasjonale relasjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 01:39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.