Konferanse

Kunnskap i bruk

Hvor:

Digitalt og Auditorium Moser, Forskingsrådet, Drammensveien 288

Passer for:

Dei som bestiller og treng systematiske kunnskapsoppsummeringar. Forskingsmiljø, bibliotek, konsulentselskap og andre som tilbyr seg å produsere slike oppsummeringar.

Digitalt:

Arrangementet strømmes

25. okt 2022 kl 10:00 – 16:00
Meld deg på

Om arrangementet

Norsk nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringar (NORNESK) arrangerer ein årleg konferanse i tilknyting til årsmøtet sitt. Årets konferanse er eit samarbeid med oss i Forskingsrådet og blir halde i lokala våre på Lysaker i Oslo. Det blir også høve å følgje strøyming av konferansen. 

I år bidrar blant anna Kristin Halvorsen, Camilla Stoltenberg, Elaine Munthe og Jesper Werdelin Simonsen på konferansen.

NORNESK er eit uavhengig, nasjonalt nettverk på tvers av sektorar. Nettverket skal arbeide for å fremje etterspurnaden etter, produksjonen av og bruken av systematiske kunnskapsoppsummeringar innan alle fagområde og vitskaplege disiplinar.

Nettverket skal slik bidra til at både tenester, forsking og utdanning, og politiske avgjerder i alle sektorane er velinformerte og baserte på den beste tilgjengelege forskingsbaserte kunnskapen.

Nettverket skal vere eit nasjonalt knutepunkt, og skape ei plattform der medlemmer kan dele erfaringar, ressursar og innovative idéar på tvers av sektorar, fagfelt og disiplinar – og der tilbydarar møter brukarar.

Konferansen passar for alle som er opptatte av at forskingsbasert kunnskap skal takast i bruk i forvaltning og politikk. Konferansen er både for dei som bestiller og treng systematiske kunnskapsoppsummeringar og forskingsmiljø, bibliotek, konsulentselskap og andre som tilbyr seg å produsere slike oppsummeringar.

Desse bidrar

Elaine Munthe

SenterleiarNORNESK

Elaine Munthe er professor i pedagogikk og senterleiar ved Kunnskapssenter for utdanning (*KSU) ved Universitetet i Stavanger. Munthe har vore styreleiar i NORNESK sidan 2021.

Camilla Stoltenberg

Direktør

Camilla Stoltenberg er lege og forskar. Ho har vore direktør for Folkehelseinstituttet (FHI) sidan 2012 og vore tilsett ved FHI sidan 2001. Ho blei i 2011 professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Kristin Halvorsen

Direktør

Kristin Halvorsen var kunnskapsminister i den raudgrøne regjeringa 2009–2013 og finansminister 2005–2009. Halvorsen var partileiar i SV 1997–2012 og valt inn på Stortinget frå Oslo 1989-2013. Frå 2014 er ho direktør i CICERO Senter for klimaforsking. Ho er styreleiar i Forskingsrådet.

Jeremy Grimshaw

ProfessorOttawa Hospital Research Institute

Jeremy Grimshaw er professor i medisin ved Ottawa Hospital Research Institute. Han er styreleiar i Campbell Collaboration og har den prestisjetunge tittelen Tier 1 Canada Research Chair i Health Knowledge Transfer and Uptake.

Jan Minx

ProfessorUniversity of Leeds

Jan Minx jobbar som professor i klimaendringar og offentleg politikk ved University of Leeds. Han har blant anna vore koordinerande forfattar for eit kapittel i den 6. IPPC-rapporten. Han forskar på klima-, miljø- og berekraftspolitikk, med fokus innovative metodar for å utvikle kunnskapsoppsummeringar på grunnlag av store volum av materiale og bruk av syntesar som grunnlag for politikkutforming.

Andrew David Oxman

ForskingsleiarFolkehelseinstituttet

Andrew David Oxman er forskingsleiar ved CEIR – Centre for Epidemic Interventions Research ved Folkehelseinstituttet (FHI). Forskinga hans har fokusert på måtar å hjelpe folk til å ta informerte helseavgjerder. Hans noverande forsking fokuserer på å setje folk betre i stand til å tenkje kritisk om helseval, formidling av evidensbasert informasjon om effektar og deltakande demokrati.

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 04:32 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.