02. jun

Søkerwebinar om utlysning på teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Når:

2. juni 2021 kl 13.00 - 14.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskningsmiljøer som jobber med muliggjørende teknologier

Påmeldingsfrist:

1. juni kl. 13.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet lyser ut totalt 195 millioner til forskerprosjekter og samarbeidsprosjekter for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier med frist 15. september.

Presentasjoner fra webinaret

Her finner du utlysningene på norsk:


Med disse utlysningene ønsker vi å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene. Muliggjørende teknologier kan for eksempel være bioteknologi, IKT og nanoteknologi.

På webinaret gikk vi gjennom de to utlysningene, og svarte på spørsmål.
Opptaket ble sendt til alle påmeldte i etterkant.

Som et supplement til webinaret har vi laget en liste over spørsmål og svar vi håper vil være nyttig. Den finner du her på både norsk og engelsk.

Q&A til søkerwebinar Teknologikonvergens 2. juni 2021

Please be aware: This document constitutes supplementary information. The Norwegian versions of the call texts are legally binding.

 

1. Hva mener dere med teknologikonvergens i disse utlysningene?

Svar: Teknologikonvergens beskriver en utvikling hvor teknologiene i økende grad smelter sammen, og hvor nye teknologiske muligheter skapes når kjente teknologier kombineres på nye måter. Det sentrale i disse utlysningene er at teknologiene som utvikles er nyskapende og legger til rette for grensesprengende forskning og radikale innovasjoner.

English:

What do you mean by technology convergence in these calls?

Answer: Technology convergence describes a development where technologies are combined and fertilize each other to create new applications and opportunities. The focal point in these calls is that the technologies developed must be innovative and target radical innovation.

 

 

2. For å være relevant for utlysningene, må teknologiene som utvikles være en kombinasjon av IKT, bioteknologi og nanoteknologi?

Svar: Nei. Bioteknologi, IKT og nanoteknologi er eksempler på muliggjørende teknologier, men vi har ingen krav til at teknologiene som utvikles må være en kombinasjon av disse. Det vesentlige er at prosjektene anerkjennes som svært nyskapende av ekspertpanelet som evaluerer søknadene.

English:

To be relevant for the calls, do the technologies to be developed need to be a combination of ICT, biotechnology and/or nanotechnology?

Answer: No. Biotechnology, ICT and nanotechnology are examples of enabling technologies, but there are no requirements that the new technologies to be developed must be a combination of these technologies. The importance is that the technologies are recognized to be highly innovative by the expert panel which evaluates the applications.

 

 

3. Det står om bærekraftsmål i utlysningene. Må alle prosjekter ta utgangspunkt i konkrete bærekraftsmål eller samfunnsutfordringer?

Svar: Nei, for forskerprosjekter. Ja, for samarbeidsprosjekter (KSP). Bærekraft er nevnt i begge utlysninger fordi det utgjør en viktig motivasjon for forskningspolitikken generelt, og for etablering av satsingen på teknokonvergens spesielt.

English:

Sustainability developments goals (SDGs) are mentioned in both calls. Must all projects specifically address an SDG or a major societal challenge?

Answer: No, for Researcher project. Yes, for Collaboration project (KSP). SDGs are mentioned in both calls because they are important elements of research policy in general, and for establishing the new initiative on technology convergence specifically.

 

 

4. Er utlysningen åpen for utfordringer innenfor helseområdet, eller er det bare teknologi knyttet til klima- og miljøutfordringer som gjelder?

Svar: FNs bærekraftsmål favner bredt og inkluderer helse, så teknologier som skal benyttes i helsesektoren er omfattet av utlysningen.

English:

Are the calls open for projects addressing challenges within health, or is it only challenges related to climate and environment that can be funded?

Answer: The SDGs are broad and cover a range of societal challenges, including health. So, yes, the calls are open for technologies to be used within the health sector.

 

 

5. Vi har et prosjekt innenfor (et eller annet), vil det være relevant for denne satsingen?

Svar: Det sentrale i denne satsingen er om teknologien som skal utvikles er nyskapende og har stort potensial for anvendelser. Dette blir en integrert del av kvalitetsvurderingen som ekspertpanelet skal vurdere. Vi ønsker ikke å gi føringer utover det som står i utlysningen.

English:

We have a project on (this or that theme), will that be relevant for these calls?

Answer: The key relevance issue in these calls is whether the technology to be developed is innovative with high potential for new applications. This will be an integrated part of the peer review evaluation.

 

 

6. Hva mener dere med at "både teknologiutviklingen og løsningen skal implementere ansvarlig forskning og innovasjon (RRI)"?

Svar: Handler om at dere som forskere skal ta medansvar for de langsiktige anvendelser av teknologier dere utvikler, for å bidra til at de er til gavn for samfunnet. Teknologier er sterkt involvert i samfunnsendring, og diskusjoner om teknologiutvikling bør ta utgangspunkt i brede samfunnsperspektiver hvor et mangfold av stemmer kommer til uttrykk. Vi forventer at prosjektene som søker på utlysningene legger til rette for slike diskusjoner. Forskningsrådet har utviklet et rammeverk som beskriver fire prosessdimensjoner knyttet til RRI. Rammeverket er omtalt i porteføljeplanen for Muliggjørende teknologier, som det er gitt lenke til i utlysningen. Rammeverket handler bla. om fremtidsperspektiver, refleksjon, involvering og agering. Sentrale RRI-elementer er inkludert i utlysningstekstene.

English:

What do you mean by the requirement to implement responsible research and innovation (RRI)?

Answer: This is about you as researchers (and we as a Research Council) taking a co-responsibility for the long-term impacts of the technologies that we develop (or fund), to make sure that they are in line with societal values and expectation. Technologies are strongly involved in societal change, and discussions on technological innovation should take broad societal perspectives and ensure that a variety of stakeholders are involved. We expect projects applying for funding to facilitate such broad discussions. The Research Council have developed an RRI framework that defines four process dimensions that are important to consider (see the portfolio plan for enabling technologies for further reading – link in the call text). Central RRI-aspects are integrated in the call texts.

 

 

7. Dette med RRI vil være forskjellig fra prosjekt til prosjekt, hvordan vil dere vurdere RRI i prosjektene?

Svar: RRI vil vurderes av ekspertpanelet.

English:

Relevant RRI aspects and activities will vary between projects, how will you evaluate RRI in the projects?

Answer: RRI will be evaluated by the peer review panel.

 

 

8. Satsingen favner svært bredt både teknologisk og tematisk. Hvordan vil søknadsbehandlingen gjennomføres for å sikre at ekspertene har kompetanse på alle søknader?

Svar: Søknadene vil vurderes av ekspertpanel sammensatt av flere fagfeller med bred teknologikompetanse innen relevante områder. Fagfellene vil ha en blanding av spesialist og generalistkompetanse knyttet til de ulike søknadene.

English:

The strategic initiative on technology convergence covers a broad range of technologies, disciplines and thematic areas. How will the peer review process be conducted to ensure that all applications get a competent review?

Answer: Applications will be evaluated by expert panels consisting of a number of peers with broad technology competence in different areas. The peers will have a combination of specialist and generalist competence in relation to each application.

Kontaktperson

Helge Rynning

    SpesialrådgiverMuliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 02.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.