Evaluering av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal evaluere Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Både effekten, samfunnsnytten og organiseringen av ordningen skal vurderes.

Evalueringen skal ta for seg:

 • effekter av INFRASTRUKTUR-ordningen på forskning og forskningssystemet
 • samfunnsnytten av finansierte forskningsinfrastrukturer
 • organiseringen av finansierte forskningsinfrastrukturer
 • organiseringen av INFRASTRUKTUR-ordningen

Basert på funnene kan evalueringen gi anbefalinger om justeringer i INFRASTRUKTUR-ordningen.

 • Forskningsrådet vil utnytte evalueringen til å dokumentere ønskede effekter av INFRASTRUKTUR-ordningen og samtidig forbedre ordningen basert på innspillene som kommer inn.
 • Departementene vil kunne se effekter av investeringene i forskningsinfrastruktur gjennom Forskningsrådet.
 • Forskningsinstitusjonene vil kunne bruke evalueringen i sitt strategiske arbeid med forskningsinfrastrukturer.
 • Relevante forskningsmiljøer vil kunne benytte evalueringen til bedre organisering av eksisterende infrastrukturer.

Evalueringen ble vedtatt av Forskningsrådets styre 6. desember 2019 og skal ferdigstilles før sommeren 2021.

INFRASTRUKTUR ble etablert som virkemiddel i 2009 og retter seg mot etablering eller oppgradering av alle typer forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet. Med dette menes forskningsinfrastruktur som 

 • har bred nasjonal interesse
 • legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning
 • finnes ett eller få steder i landet, som hovedregel
 • skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer

INFRASTRUKTUR finansierer også norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid om forskningsinfrastruktur, herunder norsk deltakelse i etableringen av prosjekter i ESFRI Roadmap.

Involvering av institusjonene

Planen er at finansierte infrastrukturer skal gjøre en selvevaluering basert på utvalgte nøkkelindikatorer inkludert en brukerundersøkelse for infrastrukturer i drift. Relevante institusjoner skal fylle ut et spørreskjema. Det vil komme mer informasjon om dette.

Evalueringskomité

Evalueringen skal utføres av en vitenskapelig komité bestående av internasjonale fageksperter med bred erfaring med drift og organisering av forskningsinfrastrukturer. Komiteen består av følgende eksperter:

 • Prof. Lars Börjesson (chair), Chalmers University of Technology (SE)
 • Dr. Paolo Budroni, Vienna Technical University (AT)
 • Olivier Lefort, Ifremer (FR)
 • Prof. Riitta Maijala, Academy of Finland (FI)
 • Prof. Barend Mons, Leiden University (NL)
 • Prof. Åsa von Schoultz, University of Helsinki (FI)
 • Katrine Vinnes, Norsk Industri (NO)

Slik foregår evalueringen

Som underlagsmateriale vil komiteen få relevante eksisterende dokumenter, statistikk/informasjon om tidligere utlysninger og bevilgede prosjekter.

Som nevnt over vil evalueringskomiteen få tilgang til selvevalueringer fra infrastrukturene og spørreskjema til institusjonen.

I tillegg legger vi opp til at komiteen foretar en intervjuundersøkelse med utvalgte infrastrukturer i driftsfase, viktige brukere av infrastrukturene, ledelse ved institusjoner som har fått betydelige bidrag fra INFRASTRUKTUR og relevante utvalgte i Forskningsrådet.

Evalueringsrapporten skal skrives på et overordnet nivå og vil derfor ikke vurdere den enkelte infrastruktur.