Evalueringer av egne virkemidler og av forskningssentre

Vi evaluerer egne programmer, satsinger, porteføljer og forskningssentre.

Vi evaluerer både enkeltsatsingene våre – som for eksempel et forskningsprogram – og de mer overordnede virkemidlene våre slik som for eksempel alle de næringsrettede satsingene.

Virkemiddelevalueringer kan vurdere det faglige innholdet, måloppnåelse, resultater og effekter i en satsing. Vi evaluerer også ofte om organiseringen er hensiktsmessig for å oppnå målene. Vi skiller mellom følge-, underveis- og effektevalueringer avhengig av formålet med evalueringen.

I tillegg evaluerer vi sentre som inngår i egne senterordninger og andre forskningssentre. Midtveisevalueringene av sentre i senterordninger gir nyttig læring for sentrene som vi bruker for å vurdere om senteret skal få finansiering videre.

Evaluering av År Kontaktperson
Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) (pdf) 2021 Herman Farbrot
KLIMAFORSK (pdf) 2021 Lena Cappelen Endresen
Midtveisevaluering av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) (pdf) 2021 Tone Ibenholt
Innføring og bruk av intervensjonslogikk i Forskningsrådet (pdf) 2020 Eirin Isaksen Winsnes
Kapasitetsløft-prosjekter (FORREGION) (pdf) 2020 Kai Mjøsund
Følgeevaluering FORKOMMUNE (pdf) 2017-2020 Marte-Eline Stryken
FORINNPOL-sentre (pdf) 2020 Svein Olav Nås
SKATT-sentre (engelsk pdf) 2020 Helge Rynning
Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020.pdf 2020 Svein Olav Nås
Forskerskoler - midtveisevaluering (engelsk pdf) 2020 Berit Hyllseth
SFF-ordningen (engelsk pdf) 2020 Åshild Vik
Følgeevaluering FORREGION 

2019 og 2020

Kai Mjøsund

Du finner alle gjennomførte evalueringer i publikasjonsdatabasen.

Her finner du oversikt over kommende og pågående evalueringer.