Gå direkte til innhold

Lokalsamfunn, nærmiljø og hverdagsreiser

Prosjektet bygger hovedsakelig på empiriske undersøkelser av sammenhengene mellom folks hverdagsreiser (inkludert ikke-motoriserte) og romlige og materielle strukturer i boligens nærområder. Det gjennomføres to delundersøkelser, en bredde-studie og en dyb de-studie, med hovedvekten på den siste. I bredde-studien er hensikten å få et generelt bilde av hverdagsreiser i ulike urbane situasjoner. Det samles inn individdata om hverdagsreiser, aktiviteter og bakgrunnsforhold for ca. 400 personer bosatt i 30 boli gområder. I tillegg kartlegges strukturelle og materielle forhold i boligenes nærområder. I dybdestudien fokuseres det på folks motiver for reisene de gjør. Sentrale spørsmål er hvordan ulike individer opplever sine nærområder når det gjelder å få gjenno mført daglige reiser, og hvordan daglige reiserutiner konstrueres gjennom sosio-kulturelle prosesser og persepsjon av romlig-materielle begrensninger. Formålet er å utvikle ny forståelse og teori gjennom en kvalitativ og fortolkende tilnærming der individ uell erfaring og subjektiv mening står i fokus. Datainnsamlingen gjøres ved dybdeintervjuer (til dels basert på reisedagbøker for 5 dager) med 20 personer bosatt i 3-4 av boligområdene. Informanter fra ulike befolkningsgrupper velges på bakgrunn av bredde -studien. I tillegg til de empiriske undersøkelsene, innebærer arbeidet med dette prosjektet teoretiske studier. Formålet er for det første å gi et godt teoretisk og metodisk grunnlag for det empiriske arbeidet, og for det andre å drøfte resultatene i fo rhold til tidligere forskning og ulike teoretiske retninger.

Prosjektleder:
Per Gunnar Røe
Institusjon:
 
Aktivitetsnavn:
 
Prosjektstatus:
Avsluttet
Prosjektperiode:
01.08.1997 - 31.12.1999
Geografi:
 
Fagområder:
 
Prosjektnummer:
118332