Gå direkte til innhold

Om Programmet

Programmet har som hovedsiktemål å fremme nyskapende forskning av høy internasjonal kvalitet om det marine miljø. En bred forståelse av vårt marine miljø er av stor egenverdi for kunnskapsnasjonen Norge, samtidig som det vil danne grunnlag for en langsiktig forvaltning av de marine økosystemene og deres ressurser som grunnlag for verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt. Programmet skal føre til kompetanseoppbygning av grunnleggende karakter både med studier knyttet til spesifikke forhold i norske farvann og for å styrke den helhetlige forståelsen av økosystemets struktur, funksjon og artsmangfold.

Programmets hovedmål er:

  • Styrke Norges posisjon blant de ledende i marin økosystemrelatert forskning.
  • Være en sentral bidragsyter til økt kunnskap om det marine miljø.
  • Gi et forskningsbasert grunnlag for langsiktig og helhetlig forvaltning og grunnlag for verdiskaping knyttet til marine ressurser.

Programmets delmål er:

  • Framskaffe ny, grunnleggende kunnskap om marine økosystemers struktur, funksjon,drivkrefter, delprosesser, artsmangfold og naturtyper.
  • Framskaffe ny kunnskap om menneskelig påvirkning av marine økosystemer gjennom tilførsler og effekter av forurensninger samt bidra med kunnskap som kan danne grunnlag for å rense opp forurensning fra deponier og sedimenter. Det er også nødvendig å ha fokus på påvirkningen av introduserte arter på fauna og flora langs kysten.
  • Øke kunnskapen om langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten
  • Framskaffe kunnskap og verktøy som bidrar til en helhetlig og økosystembasert forvaltning av havet og kysten, og til konfliktløsning mellom samfunnsinteresser og nasjoner.
  • Framskaffe kunnskap som bidrar til grunnlag for økt marin verdiskapning.
  • Øke fokus på metoder, modeller og teknologi for å framskaffe ny økosystemkunnskap og utvikle metodikk for å ta i bruk erfaringsbasert kunnskap.
  • Stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid og kunnskapsutveksling

 

Publisert:
07.04.2005
Sist oppdatert:
01.02.2011