Gå direkte til innhold

Nyheter

Forrige 1 2 3 4 5 6
171 treff
15.04.08

Utenlandsstipend for stipendiater

Forskningsrådet vil bidra til at norske forskere i større grad deltar i internasjonalt forskningssamarbeid og opprettet i 2009 ny og utvidet ordning for utenlandsopphold for stipendiater.
30.04.08

Midler til frittstående prosjekter for 2009

Det er utlyst midler til frittstående prosjekter for 2009. Søknadsfristen er onsdag 4. juni 2008 kl. 12:00.
17.12.08

Innvilgede søknader til fri prosjektstøtte

Søknadsbehandlingen for fri prosjektstøtte er avsluttet i alle fag. 112 prosjekter er innvilget støtte. Samlet budsjettramme var på 449 millioner kroner.
12.01.09

Foreslår 150 nye millioner

Forskningsrådet foreslår å øke bevilgningene til fri prosjektstøtte med 150 millioner kroner i statsbudsjettet for 2010.
27.01.09

Lærer om klima mens de er frø

Trær lærer om klimaet allerede under krysningen, og de tilpasser seg det de har lært.
04.02.09

Verdens største studie på hoftebrudd

En ny studie om hoftebrudd kobler sammen opplysninger fra 181 000 personer og opplysninger fra en rekke nasjonale registre og biobanker. Studien er uten sidestykke i internasjonal sammenheng.
09.02.09

Norsk historie sett i naturvitenskapens lys.

Naturvitenskapenes betydning for den norske statsdannelsen rundt 1814 har vært lite belyst. Det tar Vidar Enebakk sikte på å gjøre noe med idet han går i gang med prosjektet Hansteen and the Observatory: The New Place for the Science of Space in Nineteenth Century Norway med midler fra Fripro.
12.02.09

Norske dialekter under lupen

Setningsbygging i norske dialekter er lite belyst i forskning. FRIPRO-prosjektet Norwegian Dialect Syntax, NorDiaSyn, skal undersøke nettopp dette i hundre norske dialekter og sammenligne funnene med setningsoppbygging i de andre nordiske språkene. Prosjektet har fått delfinansiering av UiO tidligere, men nå kan det endelig fullføres.
18.02.09

Sapfo evner å overleve igjennom sin diktning

Sapfos innflytelse på romersk diktning fascinerer Thea Selliaas Thorsen. Hun er i gang med et FRIPRO-prosjekt der hun skal følge sapfiske spor i forfatterskapene til Catull, Horat og Ovid med tanke på å komme nærmere deres litterære personae og posisjonering i forhold til hverandre.
20.02.09

Kontekstualisme og kommunikasjon

Endre Begby utfordrer den analytiske filosofiens syn på kontekstualisme idet han går i gang med FRIPRO-prosjektet Cognition and Communication: New Foundations for Contextualism. Han håper å vise at kontekst påvirker språklige uttrykk så vel som de psykologiske tilstandene vi uttrykker i språk, og på dette grunnlaget å utvikle en ny kommunikasjonsmodell.
09.03.09

Ekstrabevilgning til FRIPRO-prosjekter

Sju nye grunnforskningsprosjekter innen fornybar energi har fått til sammen 8 millioner kroner i ekstra finansiering. Neste år skal hele ekstrabevilgningen på 24 millioner kroner øremerkes denne typen grunnforskning.
16.03.09

Fageksperter 2008 - her er oversikten

Forskningsrådet publiserer årlig oversikter over de forskerne som har deltatt i arbeidet med å vurdere søknader. Listen i boksen til høyre inneholder de eksterne ekspertene og panelmedlemmene som har vært benyttet i 2008 i behandlingen av søknader om fri prosjektstøtte for 2009.
20.03.09

Kaster nytt lys over finanskrisen

Et nytt korrelasjonsbegrep, utviklet av en gruppe statistikere i Bergen, kan bidra til å kaste nytt lys over mekanismene bak finanskrisen.
23.03.09

Hva vil vi med barn?

Et bredt anlagt FRIPRO-prosjekt om synet på barn, "The social meaning of children", starter høsten 2009 i samarbeid mellom Universitetet i Oslo og NTNU. Ved hjelp av tverrfaglige tilnærminger i seks delprosjekter skal forskerne finne svar på en rekke spørsmål om folks holdninger til det å få barn og hva som påvirker avgjørelsene om å få eller ikke få barn.
27.03.09

Bedre kvalitet enn noensinne

I fjor mottok Forskningsrådet 945 søknader til Fri prosjektstøtte (FRIPRO). Bare 128 slapp gjennom nåløyet. Men kvaliteten på søknadene slår alle rekorder, i følge fagkomiteene.
02.04.09

Vil avsløre kostbare programvare-feil i tide

Komplekse datasystemer omgir oss på alle kanter. Feil i software kan gi enorme sosiale og økonomiske effekter. Nå skal kost/nytte-aspektet styrkes gjennom verktøy for automatisk programvare-inspeksjon.
17.04.09

Hva gjør tekst med geografi som kart ikke kan?

Det er et av spørsmålene Øyvind Eide stiller i prosjektet The area told as a story. An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information med midler fra fri prosjektstøtte. I april starter Eide som doktorgradstipendiat ved Centre for Computing in the Humanities ved King's College London hvor han skal undersøke hva verbale tekster kan uttrykke om geografi.
29.04.09

Frie prosjekter skal prioriteres

Grunnforskningen skal styrkes, og ordningen med frie prosjekter gjennom Norges forskningsråd skal prioriteres. - Et viktig signal, mener Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.
11.05.09

Sosial atferd påvirker cellenes utvikling

Ved å studere honningbier vil forskere finne ut hvordan sosial atferd kan påvirke for eksempel kreftutvikling og aldring.
20.05.09

Norsk kreftforsker får 19 millioner

Nok en norsk forsker har fått det prestisjetunge Advanced Grants fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Professor Harald Stenmark ved Senter for kreftbiomedisin får 19 millioner kroner over fem år til kreftforskning.
25.05.09

Prestisjetung pris for boka Autopsia

Teolog og filosof Marius Timmann Mjaaland mottok 22. mai John Templeton Award for Theological Promise, for sin bok Autopsia. - En døråpner for kontakt med andre forskere og forskningsinstitusjoner, sier han.
03.06.09

Norsk meteorittkrater under lupen

Det er bare funnet 176 meteorittkratere i verden, hvorav ett i Norge - fram til nå. Nå er det vist at også Ritlandkrateret, i utkanten av Hardangervidda, skyldes et meteorittnedslag. Med FRIPRO-midler vil krateret og effektene nedslaget hadde bli nøye kartlagt de kommende årene.
19.06.09

Fortidas historier: Hvilken rolle spilte dyra?

En brennende interesse for dyr, husdyrhold, gårdsdrift og miljøvern har resultert i et forskningsprosjekt for Kristin Armstrong Oma. - Jeg skal se på hvordan relasjoner mellom dyr og mennesker har hatt innvirkning på økosystemer, sier hun.
19.06.09

DNA-reparasjon hindrer kreft

En av de viktigste prosessene for å hindre kreft skjer inne i cellene, når kroppen selv reparerer skader på arvestoffet i cellen. Forskerne vil bruke kunnskap om denne prosessen til å stille diagnose tidlig og utvikle mer treffsikker behandling.
25.06.09

Hvordan opplever båtmigranter risiko?

Mennesker som migrerer føler de store ulikhetene mellom deler av verden tett på kroppen. Hvordan risiko, penger og moral kan forstås i denne sammenhengen, er spørsmål Jørgen Carling ved PRIO skal undersøke.
26.06.09

Rekordhøy søkning til FRIPRO

1023 søknader er registert til Fri prosjekt (FRIPRO) støtte for 2010, viser foreløpige tall. -Dette er en økning på rundt 8 % sammenlignet med i fjor. Det blir en hard konkurranse om FRIPRO-midlene i 2010 også, sier Torunn Haavardsholm, direktør i avdeling for humaniora.
14.07.09

Lav inntekt og utdanning kan øke kreftrisiko

I noen familier forekommer visse krefttyper oftere enn andre. Hvilken betydning har sosioøkonomiske forhold for å skape miljø med risiko for å få kreft? Dette skal et nytt norsk forskningsprosjekt forsøke å gi svar på.
18.08.09

Forsker på menneskerettighetskonvensjoner

Er det fornuftig å ratifisere menneskerettighetskonvensjoner? Dette spørsmålet diskuteres i mange vestlige land. Nå skal forskerne finne svaret.
23.08.09

Nytt datagrunnlag i migrasjonsforskning

Migrasjonsstudier i Stillehavsområdet representerte et moteksempel til det eksisterende datagrunnlaget for slike studier da et stort, flerfaglig FRIPRO-prosjekt ble igangsatt i 2002. Eksisterende data hadde hovedvekt på krise- og konfliktsituasjoner. I Stillehavet har det ikke vært slik.
28.08.09

Når kjappe svar ikke fins

Noen frø spirer etter ett år, andre etter tjue. Uansett tidsramme: dagens forskning er løsningen på morgendagens utfordringer. Norges forskningsråd inviterer til diskusjon om hvordan man skal sikre langsiktighet i norsk forskning.