Gå direkte til innhold

Om KLIMAFORSK

Stort program for klima (KLIMAFORSK) er Forskningsrådets nye store, tiårige program for klimaforskning. Programmet har oppstart i 2014 og løper ut 2023.

KLIMAFORSK er et bredt anlagt, langsiktig forskningsprogram. Det skal gi et kunnskapsløft av langsiktig nasjonal og internasjonal betydning. KLIMAFORSKs årlige budsjett ligger ved oppstart på omlag 140 millioner kroner per år.

Programplan 2014-2023 Stort program for klima - KLIMAFORSK er programmets styringsdokument.

Hovedmål
KLIMAFORSK skal føre til fremragende forskning til beste for samfunnet.

Delmål
KLIMAFORSK skal gi:

 • økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og samfunn
 • økt kunnskap om omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer

Strategiske delmål
KLIMAFORSK skal bidra til å:

 • sikre helhetlig klimaforskning
 • fremme fri klimaforskning
 • fremme dristighet og faglig fornyelse i prosjektene
 • fremme norske forskningsmiljøers internasjonale synlighet og bidrag
 • fremme utvikling av en ny generasjon klimaforskere
 • fremme kompetanse og anvendbar kunnskap i næringsliv og forvaltning
 • fremme aktiv og målrettet kommunikasjon
 • styrke bruken av tilgjengelige data og forskningsinfrastruktur
   

Forskningsrådets forrige store satsing på klimaforskning, NORKLIMA (Klimaendringer og konsekvenser for Norge) ble avsluttet i 2013. De NORKLIMA-finansierte prosjektene som ikke var sluttført ved utgangen av 2013, blir en del av porteføljen til KLIMAFORSK.

Programperiode: 2014 – 2023.

Årlig budsjett: Om lag 140 millioner kroner. Programmet finansieres i dag av Klima- og miljøverndepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og sektorovergripende budsjett fra Kunnskapsdepartementet (KD-SO).


 

Publisert:
20.12.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016