Gå direkte til innhold

Yggdrasil-stipend til forskningsopphold i Norge

Norske institusjoner kan søke om stipend til forskningsopphold i Norge for høyt kvalifiserte ph.d-studenter og yngre forskere fra rundt 50 land.

NB! Programmet Yggdrasil vil ikke bli lyst ut i 2014. Forskningsrådets individuelle virkemidler for mobilitet er under vurdering.

 

Mål for programmet:

Yggdrasil mobilitetsprogram skal bidra til internasjonalisering av forskning i Norge ved å finansiere forskningsopphold i Norge for utenlandske ph.d.-kandidater og yngre forskere. Programmet skal stimulere til å utvikle nye eller forsterke eksisterende nettverk og samtidig bidra til å gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for forskere tidlig i karrieren.

Generelt mottar programmet søknader fra:

Norske forskningsinstitusjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten) kan søke om stipend for ph.d.-kandidater og yngre forskere som er tilknyttet en institusjon for høyere utdanning og/eller forskning i følgende land:


Europeiske land: Alle land inkludert alle medlemsland i Europarådet bortsett fra de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Ikke-europeiske land: Argentina, Brasil, Chile, Egypt, India, Israel, Japan, Mexico og Sør-Afrika.

Fag og tematiske prioriteringer:

Programmet er åpent for søknader innen alle fagområder.

Hva slags støtte kan tildeles:

Programmet dekker dokumenterte etableringskostnader og andre merutgifter etter faste satser i forbindelse med forskningsopphold i Norge fra 3 - 12 måneder.

Søknadsfrist og prosedyre:

Yggdrasilprogrammet har én årlig utlysning. Søknad skal sendes inn elektronisk av norsk forskningsinstitusjon via Forskningsrådets eSøknad. Se under 'Utlysninger' på Forsiden.

 

 

 

Yggdrasil-programmet ble opprettet i 2009 og etterfulgte den tidligere ordningen med statsstipend under kulturavtalene mellom Norge og en rekke land. Programmet yter støtte til utenlandske ph.d.-studenter og yngre forskere som ønsker et midlertidig faglig opphold i Norge. Fra 2010 ble ordningen utvidet til å gjelde ca. 50 land i og utenfor Europa. Programmet er oppkalt etter verdenstreet i norrøn mytologi.

Publisert:
 14.01.2009