Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

PES2020 - prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020)

Frist Utlysning
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Velg
Løpende Prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020 Velg
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Velg
Løpende Støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA) Velg

Meldinger:

Utlysningsteksten ble justert 1. april 2016. Blant annet er beløpsgrensen på 500 000 kr per år fjernet for bedrifter og erstattet med utbetalingsvilkårene som gjelder for bagatellmessig støtte. Lønnskostnader i bedrifter må innberettes for å kunne bli godkjent som en prosjektkostnad. Offentlige aktører kan fra 2016 få dekket 100% av påløpte kostnader, men får fremdeles ikke dekket vanlige lønnsutgifter. Deler av PES-støtten kan også komme utenlandske aktører til gode.

Mål for programmet:

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020. Konkurransen om midler er stor, og utforming av gode søknader krever kunnskap, tid og ressurser. PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES2020 skal videre bidra til generell kompetanseheving om deltakelse i H2020 blant norske søkere, og til
• at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre
• at antall søknader med norsk deltakelse går opp
• at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter

Hvilke H2020-programmer skal PES2020 dekke:
Du kan søke om PES2020-midler dersom du skal etablere et forsknings- eller innovasjonsprosjekt rettet mot en utlysning fra følgende programmer:

HORISONT2020
Excellent Science

European Research Council (ERC)
Future and Emerging Technologies (FET)
Marie Sklodowska-Curie actions on skills, training and career development
Research Infrastructures (including e-Infrastructures)

Competitive Industries
Leadership in enabling and industrial technologies : ICT, nanotechnologies, advanced materials, biotechnologies, advanced manufacturing and processing, space.

Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies
Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Science with and for Society
Formidling, mobilitet, kjønnsperspektivet, etikk

Spreading excellence and widening participation
Utjevning av regionale ulikheter innen F&U&I, Samhandling med strukturfondene

InnovFin - EU-finansiering for innovatører

I tillegg kan du få støtte til å utarbeide søknader rettet mot følgende programmer som mottar finansiering fra H2020 (dersom Norge deltar):

EUROSTARS
Active and Assisted Living Programme (AAL)
Joint Technology Initiatives (JTI)
COST (opprettelse av nytt nettverk)
Utlysninger fra ERA-NET eller JPI-er dersom disse delfinansieres fra H2020. 
Andre EU-initiativer enn de som er nevnt her støttes ikke med PES-midler. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter, høyskoler, regionale helseforetak, bransjeorganisasjoner og andre som er kvalifiserte til å delta i et prosjektforslag rettet mot H2020. Med unntak av frikjøp, får ikke offentlige etater dekket lønnsutgifter til egne ansatte. Fra 2015 utbetales PES-midler som "bagatellmessig støtte" til bedrifter.

Varighet:

2014-2020

Totalbudsjett:

Budsjettet for 2016 er på 124 MNOK
Budsjettet for 2015 er på 65 MNOK
Budsjettet for 2014 er på 39 MNOK.

Kontaktpersoner