Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (MATFONDAVTALE)

Frist Utlysning
Løpende Obligatorisk skissefrist 3. mai 2017 for forskerprosjekter (med næringsmedvirkning) Velg
06.09.2017
13:00 CEST
Planlagt
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut inntil 90 millioner kroner til forskerprosjekt (med næringsmedvirkning) Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) forvalter til sammen om lag 210 mill. kroner årlig til forskning. Under betegnelsen Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri innvilger de midler til forskerprosjekter (med næringsmedvirkning) og Innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Føringer for bruk av midlene

Generelle føringer for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)) innebærer å følge opp de landbrukspolitiske målene i Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen.

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen skal disponere forskningsmidler som er i tråd med årlige jordbruksoppgjør.  Formålet med forskningsmidler over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til jordbruks- og matsektoren og gi nytteverdi for brukere på kort og lang sikt.

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter er opprettet i henhold til Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter. Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter har ansvaret med å forvalte forskningsmidler som kommer inn via forskningsavgift på norskproduserte og importerte landbruksprodukter. Forskningen skal ha relevans for de produktene som det betales forskningsavgift  for, og det skal være forskning i hele verdikjeden.

Utlysning av midler

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser årlig ut midler til forskerprosjekter (med næringsmedvirkning) og Innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) utlyses som en fellesutlysning gjennom BIONÆRs programsider.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv og FoU-institusjoner

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) forvalter til sammen om lag 210 mill. kroner årlig til forskning.

Kontaktpersoner