Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

BIONÆR - bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR)

Frist Utlysning
12.10.2016
13:00 CEST
Inntil 135 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor næringsmidler, sjømat, jordbruk, skog- og trebruk Velg
12.10.2016
13:00 CEST
10 millioner til Innovasjonsprosjekter for leverandørindustrien til fiskeflåten Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Inntil 20 millioner kroner til næringsrelevant forskning for anvendelse av nanoteknologi i bionæringer – Innovasjonsprosjekter i næringslivet Velg
12.10.2016
13:00 CEST
4 millioner kroner til forprosjektmidler til nyskapende bionæringer Velg
Løpende Arrangementsstøtte 2016 og 2017 Velg
Løpende Registrering av ANIHWA-prosjekt Velg
Løpende Registrering av nye prosjekter - svensk/norsk hesteforskning Velg
Løpende Registrering av C-IPM-prosjekt Velg
22.11.2017
13:00 CET
Planlagt
Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 (SC2) i Horisont 2020 Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

BIONÆRs tematiske avgrensning er jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder samt sjømat og marin biomasse, fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument. Tematikk knyttet til kretsløpstankegangen i bioøkonomien står sentralt innenfor programmet.

Hovedmål

BIONÆR skal utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene.

Delmål

1. Styrke og utvikle:

  • kunnskap og kompetanse for eksisterende og nye biobaserte næringer og tilhørende forvaltning
  • forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og forvaltning

2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid. 
 

3. Bidra til verdikjede- og kretsløpstankegang i mat- og andre biobaserte næringer
 

4. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenkende samspill og kommunikasjon.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv, forskningsinstitutt, universitet og høgskoler.

Varighet:

2012-2022

Totalbudsjett:

BIONÆR disponerer for 2015 ca. 245 mill. kr.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner