Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

BIONÆR - bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR)

Frist Utlysning
13.03.2017
15:00 CET
Prosjektstøtte fra SUSFOOD2 til bærekraftig matproduksjon Velg
Løpende Registrering av ANIHWA-prosjekt Velg
Løpende Registrering av nye prosjekter - svensk/norsk hesteforskning Velg
Løpende Registrering av C-IPM-prosjekt Velg
Løpende Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIONÆR Velg
Løpende NOK 40 million to joint Indo-Norwegian researcher projects on antimicrobial resistance Velg
Løpende Registrering av forprosjekt Velg
22.11.2017
13:00 CET
Planlagt
Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 (SC2) i Horisont 2020 Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

BIONÆRs tematiske avgrensning er jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder samt sjømat og marin biomasse, fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument. Tematikk knyttet til kretsløpstankegangen i bioøkonomien står sentralt innenfor programmet.

Hovedmål

BIONÆR skal utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene.

Delmål

1. Styrke og utvikle:

  • kunnskap og kompetanse for eksisterende og nye biobaserte næringer og tilhørende forvaltning
  • forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og forvaltning

2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid. 
 

3. Bidra til verdikjede- og kretsløpstankegang i mat- og andre biobaserte næringer
 

4. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenkende samspill og kommunikasjon.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra BIONÆR-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv, forskningsinstitutt, universitet og høgskoler.

Varighet:

2012-2022

Totalbudsjett:

BIONÆR disponerer for 2015 ca. 245 mill. kr.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner