Gå direkte til innhold
 

Forskningsprogrammer

Forskningsprogrammer er strategiske, målrettete, koordinerte og tidsbegrensede forskningsinnsatser.

Forskningsprogrammene arbeider for å

  • fremskaffe ny kunnskap og/eller kompetanse innenfor et avgrenset tema
  • bidra til innovasjon og kommersialisering innenfor et avgrenset felt (tema og/eller bransje)
  • ivareta andre spesifiserte formål innenfor planlagte økonomiske og faglige rammer.

Arbeidet i programmene tar utgangspunkt i programplaner og handlingsplaner for det enkelte program, og gjennomføres i form av enkeltprosjekter som skal bidra til å oppnå programmets mål. Prosjektene velges i hovedsak ut blant mottatte søknader om prosjektstøtte, basert på formelle utlysinger. Bevilgning tildeles på grunnlag av vurdering av prosjektenes faglige kvalitet og relevans.  Programmene kan i enkelte tilfeller selv initiere prosjekter av særlig strategisk betydning.

Ansvaret for gjennomføring av programarbeidet er lagt til et programstyre, som blir oppnevnt av styret for en av Forskningsrådets divisjoner.

Programbevilgningene utgjør oppimot 50 % av Forskningsrådets totale årsbudsjett.

Viktige programtyper

Grunnforskningsprogrammer

Grunnforskningsprogrammer skal sikre faglig kunnskap og kompetanse innenfor prioriterte fagområder. Programmene initieres av Forskningsrådet, og det faglige innholdet planlegges i et nært samarbeid med relevante forskningsmiljøer og eventuelt aktuelle brukere av forskningsresultatene.

Programstyret består normalt av forskere. Finansieringen er oftest 100 prosent offentlig.

Handlingsrettede programmer

Handlingsrettede programmer er primært innrettet for offentlig sektor og bransje- og interesseorganisasjoner. Denne programtypen skal for eksempel gi bedre kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger og for planlegging på forskjellige forvaltningsnivåer.

Brukere og forskere samarbeider om utformingen av programinnholdet. Handlingsrettede programmer har oftest 100 prosent offentlig finansiering.

Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Brukerstyrte innovasjonsprogrammer er rettet direkte mot bedrifter som vil utvikle sin egen bedrift eller næring. Dette er et hovedvirkemiddel i Forskningsrådets satsing på næringsrettet forskning og utvikling (FoU). Det er brukerne som legger premissene, og Forskningsrådet skaper en arena for samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer når det gjelder initiering, planlegging og gjennomføring av forskningen.

Det forutsettes minst 50 prosent medfinansiering fra næringslivet. Brukerstyrt forskning skal stimulere til FoU-satsing i næringslivet, og er således et virkemiddel som skal øke næringslivets egen FoU-innsats.

Store programmer

Se egen presentasjon i menyen til venstre

Publisert:
06.07.2007
Sist oppdatert:
31.03.2011