Gå direkte til innhold
 

Personal- og indirekte kostnader, stipendsatser

Forskningsrådet har egne regler for beregning av personalkostnader og indirekte kostnader som inngår i budsjettet for prosjekter det søkes støtte til. Regler er fastsatt for hver av følgende grupper av søkere:

 • UoH-sektoren
 • instituttsektoren
 • bedrifter

Dersom personalkostnadene i et prosjekt omfatter tildeling av stipend, gjelder egne satser for ulike typer stipendiatstillinger, se nedenfor.

For satser til SkatteFUNN-ordningen - se SkatteFUNNs nettsider

Budsjettering av personalkostnader og indirekte kostnader hos søker (prosjektansvarlig)

Reglene nedenfor gjelder for budsjettering av personalkostnader og indirekte kostnader hos ulike typer av søkere (prosjektansvarlige). I søknaden skal alle faktiske personalkostnader og indirekte kostnader som inngår i prosjektet budsjetteres. Dersom rundsumsatsene ("satser for stipend") angitt nedenfor benyttes for budsjettering av personalkostnader, er de indirekte kostnader inkludert i satsen og skal derfor ikke budsjetteres særskilt.

UoH-sektoren

For institusjoner i UoH-sektoren som har tatt i bruk TDI-modellen, skal denne legges til grunn for budsjettering av personalkostnader. For både stipendiater og annet vitenskapelig personell er det rundsumsatsene som definerer beløpet som kan søkes i støtte (finansiering) fra Forskningsrådet. Differansen mellom Forskningsrådets rundsumsats og institusjonens beregnede personalkostnader til stipendiater skal reflekteres som egenfinansiert innsats.
Se informasjon om TDI-modellen.
Se også veiledning på UHRs hjemmeside.

For institusjoner som ikke har tatt i bruk TDI-modellen gjelder følgende:

 • For budsjettering av personalkostnader og indirekte kostnader til forskere kan satsen for rundsumbevilgning til postdoktorstipend benyttes. Men det er mulig også å budsjettere med planlagt faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader) med et påslag (overheadsats) på 25 % for indirekte kostnader. Differansen mellom de budsjetterte lønnskostnadene og Forskningsrådets rundsumsats, skal i så fall reflekteres som egenfinansiert innsats.
 • For budsjettering av lønnskostnader for teknisk personale som skal lønnes med midler fra prosjektet, skal det budsjetteres med planlagt faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader), med et påslag (overheadsats) på 25 % for indirekte kostnader.

Instituttsektoren

Personalkostnader og indirekte kostnader skal budsjetteres under ett i form av beregnede timesatser for grupper av FoU-medarbeidere. Det skal benyttes timesatser utarbeidet av det enkelte institutt, og disse skal reflektere de faktiske kostnadene basert på effektiv drift. De beregnede timesatsene skal oppgis årlig til Forskningsrådet på eget skjema (ZIP-109.8 KB) , og skal benyttes i alle søknader fra instituttet.

For prosjekter der skal sendes inn regnskapsrapport og der søknad ble sendt inn før 01.01.2012 kan følgende rammer for beregning av timesatser brukes: Beregningen tar utgangspunkt i FoU-medarbeideres nominelle årslønn. Timesatsen skal reflektere faktiske kostnader, og kan være inntil 1.6 promille av nominell årslønn. For alle andre prosjekter skal timesatsen reflektere det som er sendt inn på meldeskjemaet.

 

Bedrifter

Personalkostnader og indirekte kostnader kan budsjetteres under ett i form av beregnede timesatser basert på nominell årslønn for bedriftenes FoU-personale som deltar i prosjektet, i henhold til følgende regler:

 • Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2 ‰. Det kan benyttes gjennomsnittssatser for grupper av FoU-medarbeidere.
 • Timesatsene kan ikke overstige 1100 kroner.
 • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter med 1850 timer per år.

Disse reglene gjelder i alle tilfeller der personalkostnader for bedrifter inngår i grunnlaget for tildeling av støtte fra Forskningsrådet, dvs. uavhengig av om bedriften har rollen som prosjektansvarlig eller ikke.

Offentlig sektor

For enheter i offentlig sektor ( Definisjon av offentlig sektor (PDF-62 KB) ) kan personalkostnader og indirekte kostnader budsjetteres under ett i form av beregnede timesatser basert på nominell årslønn for enhetens FoU-personale som deltar i prosjektet i henhold til følgende regler:

 • Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2 ‰. Det kan benyttes gjennomsnittssatser for grupper av FoU-medarbeidere.
 • Timesatsene kan ikke overstige 1100 kroner.
 • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjektet med 1850 timer per år.

Disse reglene gjelder i alle tilfeller der personalkostnader for enheter inngår i grunnlaget for tildeling av støtte fra Forskningsrådet, dvs. uavhengig av om de har rollen som prosjektansvarlig eller ikke.
 

Satser for stipend

Stipendsatsene er fastsatt i Statsbudsjettet for 2014. Satsene gjelder for nye stipend med oppstart i 2014.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over satsene for nye stipend som gjelder for 2014 og inntil videre.

Stipend/stilling Satser 2015
Studentstipend Kr 100 000 per år
Doktorgradsstipend Rundsumbevilgning: kr 970 000 per år
Ansatt i Forskningsrådet:
kr 646 000 per år
Postdoktorstipend Rundsumbevilgning: kr 970 000 per år
Ansatt i Forskningsrådet:
kr 723 000 per år
Gjesteforskerstipend Måned 1: kr 52 000 per måned
Måned 2 - 12: kr 29 000 per måned
Utenlandsstipend Kr 15 000 (enslig)/ 29 000 (familie) per måned


De oppgitte stipendsatsene gjelder alle søkere (med to unntak, se nedenfor). Satsene for rundsumbevilgning til doktorgrads- og postdoktorstipend gjelder når prosjektansvarlig institusjon er arbeidsgiver.

Ovennevnte satser skal ikke benyttes for utenlandske doktorgrads- og postdoktorstipendiater som er tilknyttet et forskerprosjekt ved en norsk institusjon, men som skal gjennomføre stipendperioden ved en institusjon i hjemlandet eller et annet land. Prosjektansvarlig institusjon (søker) vurderer selv hvilken lønn, overhead, drift o.l. vedkommende stipendiat bør ha. I søknaden skal det gis en kort begrunnelse for de vurderingene som ligger bak beløpet som foreslås (forhold i det aktuelle landet, kompetanse o.l.). Det vil uansett ikke kunne gis en høyere bevilgning enn rundsumsatsene ovenfor.

Se mer informasjon om hver enkelt stipendkategori nedenfor.

Studentstipend

Satsen for studentstipend gjelder for to semestre. Stipendet skal dekke dokumenterte utgifter ved utdanning. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt, avhengig av skattemyndighetenes vurdering. Det kan ikke søkes om studentstipend dersom det ikke er nevnt i utlysingen.

Doktorgradsstipend

For et fullt doktorgradsstipend bevilger Forskningsrådet normalt den angitte rundsumbevilgningen per år over en treårsperiode. Stipendet gis som rundsumsbevilgning til vertsinstitusjonen og inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Det er mulig å søke Forskningsrådet om dekning av andre kostnader forbundet med prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til. For doktorgradsstipendiater som tar doktorgrad i utlandet og hvor Forskningsrådet er arbeidsgiver, gjelder en lavere sats (se over).
Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet.

For søknader med flere enn ett års varighet, skal det legges inn følgende satser for doktorgradsstipend (gjelder der prosjektansvarlig er arbeidsgiver):

2015 2016 2017 2018 2019
970 000 1 004 000 1 039 000 1 070 000 1 102 000


Postdoktorstipend

Satsen for postdoktorstipend ansatt ved en norsk institusjon inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Det er mulig å søke Forskningsrådet om dekning av andre kostnader forbundet med prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til.
For postdoktorstipendiater som skal oppholde seg ved en utenlandsk institusjon i hele prosjektperioden, og hvor Forskningsrådet skal være arbeidsgiver, gjelder en lavere sats (se over).
Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet.

Det skal legges inn følgende satser for postdoktorstipend (gjelder der prosjektansvarlig er arbeidsgiver):

2015 2016 2017 2018 2019
970 000 1 004 000 1 039 000 1 070 000 1 102 000


Gjesteforskerstipend

For gjesteforskerstipend gjelder den høyere satsen for den første måneden, og den lavere satsen for hver av de etterfølgende månedene. Forskningsrådet gir normalt støtte til gjesteforskerstipend for 1 – 12 mnd. Stipendet skal dekke dokumenterte etableringskostnader og andre merutgifter ved forskningsoppholdet i Norge. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av hvordan skattemyndighetene vurderer saken. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter tur/retur Norge for gjesteforskeren (billigste reisemåte).

Gjesteforskeren kan få dekket reiseutgifter for ektefelle/samboer og barn under 18 år når stipendet er tildelt for minimum tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med ham/henne i hele stipendperioden. Dersom forskeren har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), har forskeren også rett til å få dekket reiseutgifter for barna og eventuell ektefelle/samboer hvis stipendet er tildelt for mindre enn tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med gjesteforskeren i hele stipendperioden.

Familie er definert som en forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som forskeren har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som forskeren har felles bopel med.

Utenlandsstipend

Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet etter faste satser. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av skattemyndighetenes vurdering. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Utenlandsstipend kan tildeles vitenskapelig personale (inkl. doktorgrads- og postdoktor-stipendiater) ved norske institusjoner. Det gis normalt støtte til forskningsopphold for 3-12 måneder. Anbefaling fra det norske fagmiljøet søkeren er tilknyttet, samt invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet legges ved søknaden. Det kan også gis utenlandsstipend til dr. grads- eller postdoktor stipendiat som tilbringer hele perioden i utlandet.

Dersom et opphold går over to kalenderår, skal hele beløpet det søkes om, føres på det første året. Innenfor ett og samme prosjekt kan det gis støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser for forskere som har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer. Fire opphold av 2-3 måneders varighet kan for eksempel være et alternativ til ett års sammenhengende opphold. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i spesifikasjonsfeltet i rubrikken Kostnadsplan.
Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet.

Familie er definert som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som stipendiaten har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som stipendiaten har felles bopel med.

Publisert:
 19.08.2013
Sist oppdatert:
05.11.2014
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Seniorkonsulent mks@forskningsradet.no