Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

Aktive (114)Planlagte (22)
 • 02.03.2017

  Eurostars 2, Call 7

  Nye muligheter til Europeisk samarbeid for forskningsutførende små og mellomstore bedrifter.
  EUROSTARS
 • 06.03.2017

  ERA-CVD – utlysning av midler til prosjekter om aterosklerose og plakkustabilitet i koronarsykdom

  0,5 million Euro lyses ut til norsk deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter. Utlysningens offisielle tittel er "Mechanisms of early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery Disease"
  ERA-CVD
 • 06.03.2017

  JPND - Utlysning av midler til multinasjonale prosjekter om nevrodegenerative sykdommer

  2,0 millioner Euro lyses ut til norsk deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter. Utlysningens offisielle tittel er "Multinational Research Projects for Pathway Analysis across Neurodegenerative Diseases".
  JPND
 • 13.03.2017

  Prosjektstøtte fra SUSFOOD2 til bærekraftig matproduksjon

  Det nye ERA-NET Cofund SUSFOOD2 lyser ut midler til internasjonale samarbeidsprosjekter om bærekraftig produksjon og forbruk av mat og åpner for innsending av obligatoriske prosjektskisser.
  BIONÆR
 • 14.03.2017

  ERA-NEURON – utlysning av midler til transnasjonale prosjekter (JTC 2017)

  0,5 million Euro lyses ut til norsk deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter. Utlysningens offisielle tittel er "Synaptic Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System"
  ERA-NEURON
 • 14.03.2017

  H2020: EU-Brazil Joint Call (H2020 ICT LEIT)

  Disse temaene omfatter samarbeid mellom EU og Brazil på forskjellige teknologiområder.
  H2020-ICT
 • 15.03.2017

  Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) – Food-Water-Energy Nexus

  Det inviteres til forprosjektsøknader med frist 15. mars 2017. Inntil 1,0 mill. € er tilgjengelig til finansiering av norske prosjektdeltakere i internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter.
  JPIURBAN
 • 15.03.2017

  Lukket utlysning: 30 millioner kroner til behovsidentifisert forskning om CFS/ME (trinn 2)

  Forskningsrådet lyser ut midler til målrettet forskning om CFS/ME i en totrinns søknadsprosess. Dette er trinn 2 av utlysningen, der vi kun tar i mot søknader om forskerprosjekt på grunnlag av godkjente søknader fra trinn 1.
  BEHOV-ME
 • 15.03.2017

  Evaluering av Fritt behandlingsvalg

  Vi lyser ut inntil 9,5 millioner over 3 år til forskningsbasert evaluering av Fritt behandlingsvalg.
  HELSEVEL
 • 15.03.2017

  Evaluering av Omsorg 2020

  Vi lyser ut inntil 11,5 millioner til forskningsbasert evaluering av Omsorg 2020.
  HELSEVEL
 • 15.03.2017

  Evaluering av Rituell omskjæring av gutter

  Vi lyser ut inntil 2,8 millioner over 3 år til forskningsbasert evaluering av Rituell omskjæring av gutter.
  HELSEVEL
 • 15.03.2017

  Evaluering av Pakkeforløp for kreft

  Vi lyser ut inntil 2,8 millioner over 3 år til forskningsbasert evaluering av Pakkeforløp for kreft.
  HELSEVEL
 • 15.03.2017

  Norsk deltagelse i utlysningen QuantERA call 2017

  Forskningsrådet deltar i utlysningen fra ERA-NET QuantERA i 2017. Forskningsrådets tverrgående IKT-satsing IKTPLUSS står bak utlysningen på norsk side. Forskningsrådet sitt formål med å delta er å bidra til mer tverrfaglig og grensprengende IKT-forskning for å få frem flere banebrytende innovasjoner.
  IKTPLUSS
 • 17.03.2017

  Avansert vareproduksjon i Europa

  ManuNet III Cofund støtter prosjekter som kan styrke vareproduksjonen i Europa, spesielt i små og mellomstore bedrifter.
  ERA-MANUNET
 • 21.03.2017

  Call for transnational research projects: Comparison of prevention, control and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches.

  Dette er JPIAMR sin femte europeiske fellesutlysning for transnasjonale forskerprosjekter. Norge deltar sammen med 14 andre land i denne utlysningen.
  JPIAMR
 • 31.03.2017

  30 mill. euro til havteknologi i regi av ERA-NET MarTERA

  Det nye ERA-NET Cofund MarTERA lyser ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle ny marin og maritim teknologi. MarTERA er resultat av samarbeidet mellom JPI Oceans og det tidligere ERA-NET MARTEC.
  JPIOCEANS
 • 01.04.2017

  Statsstipend til Kina

  Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for norske studenter og forskere innen alle fagområder.
  INT-BILAT
 • 05.04.2017

  Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2017)

  RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.
  H2020-MSCA
 • 25.04.2017

  H2020: Fremtidens Internett (H2020 ICT LEIT)

  EU vil støtte forskning med mål om å bygge en ny generasjon av komponenter og smarte systemer. Målet er å skape smartere, mer energiøkonomiske IKT-systemer både i kjente og nye markeder. Området dekker teknologidrevet forskning som hovedsakelig er tverrgående og/eller applikasjonsuavhengig.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Innholdsteknologi (H2020 ICT LEIT)

  For å styrke Europas posisjon som leverandør av innovative flerspråklige produkter og tjenester, lyser Horisont 2020 ut midler til utvikling av digitale løsninger på tydelig identifiserte behov i industri- og konsumentmarkedet. Løsningene skal støtte kreativitet og gjøre informasjon og kunnskap tilgjengelig for alle. Dette krever utvikling av sentrale industrielle økosystemer: langs verdikjedene for data (spesielt stordata), for innhold og for kunnskap. Samtidig skal også tilgangsproblematikk adresseres.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Robotikk og autonome systemer (H2020 ICT LEIT)

  For å erobre nye markeder og å gjøre det mulig å produsere og bruke roboter i stor skala, lyser Horisont 2020 ut midler til å videreutvikle eksisterende robotteknologi. Målet er å gjøre robot-teknologien mer robust, fleksibel og selvgående. Det er EUs strategiske visjon å styrke Europas globale posisjon i robotikkmarkedet til å omfatte en tredjedel av alle industrielle roboter, to tredjedeler av profesjonelle tjenester samt en femtedel av hjemmemarkedet innen 2020. Målet er en samlet økning av EUs GDP med 80 milliarder Euro. Arbeidsprogrammet støtter dette målet. Hovedtilnærmingen er å flytte forskningsresultater ut av laboratoriene og ut i markedet.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Teknologiske nyvinninger innen IKT (H2020 ICT LEIT)

  Dette området er rettet mot forskning og innovasjon innenfor de to teknologiske nyvinningene fotonikk og mikro- og nanoelektronikk. Emnet fotonikk vil dekkes gjennom forskning- og innovasjonsaktiviteter innenfor PPP-ene for fotonikk og Factories of the Future. Mikro- og nanoelektronikk vil implementeres gjennom JTI for Electronic Components and Systems og gjennom dette arbeidsprogrammet.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Støtte til innovasjonsbedrifter og entreprenører (H2020 ICT LEIT)

  Målet med utlysningen er å forbedre rammeverket og forholdene til europeiske IKT-innovatører. Å utvikle forskningsresultater til ferdige produkter og tjenester viser seg ofte å være vanskelig i Europa, og det må arbeides med å fostre en kultur for entreprenørskap. Dette temaet sikter på å øke involveringen av sluttbrukere, støtte digitalt entreprenørskap, styrke støtte til oppstartsbedrifter og SMB, fasilitere møter mellom investorer og gründere og øke kunnskapen hos fremtidige entreprenører.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Internasjonalt samarbeid (H2020 ICT LEIT)

  Målet er å oppfordre verdens beste hoder til jobbe med europeiske forskere og i europeisk-støttede prosjekter, samt å hjelpe Europas industri til å dra nytte av utvikling i IKT-markeder internasjonalt. Dette vil også kunne hjelpe europeiske innovasjoner og standarder globalt, spesielt i voksende markeder. Langtids partnerskap må pleies med land som er strategisk viktige for EU. Forskning og innovasjon kan også gi et betydelig bidrag til å innfri forpliktelsene EU har gjort overfor u-landene.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Digital sikkerhet (H2020 SC7)

  IKT-drevne endringer gir muligheter på tvers av viktige sektorer, men åpner også for sårbarheter i kritiske infrastrukturer og digitale tjenester. Slike sårbarheter kan få betydelige konsekvenser for samfunnet, økonomisk vekst og potensialet for innovasjon i Europa. Disse utfordringene adresseres gjennom innovasjon på tvers av pilarene i H2020. Hovedaktivitetene innenfor innovasjon og forskning innenfor digital sikkerhet er derfor gruppert i et eget fokusområde som går på tvers av LEIT-ICT og samfunnsutfordringer.
  H2020 - Samfunnssikkerhet
 • 25.04.2017

  H2020: Avansert databehandling og skytjenester (H2020 ICT LEIT)

  Dette området adresserer fremgang i design, utvikling og implementasjon av avansert, energieffektiv og spesialisert databehandling, samt infrastrukturer og tjenester for skyteknologier som muliggjør sikre og fleksible servicebaserte IT-løsninger. (on-demand og pay-per-use).
  H2020-ICT
 • Løpende

  Registrering av Norske partnere i Eurostars-prosjekter som er bekreftet finansiert 2014-2020

  Dette er ikke en utlysning. Det er kun til registrering av norsk prosjektdeltakelse i Eurostars-prosjekter som er bekreftet finansiert.
  EUROSTARS
 • Løpende

  Arrangementsstøtte fra IKTPLUSS

  IKTPLUSS støtter møteplasser for økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  IKTPLUSS
 • Løpende

  Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen

  IKTPLUSS støtter deltakelse for kunnskapsdeling og koordinering med andre aktører.
  IKTPLUSS
 • Løpende

  Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske transportforskningsarenaen

  Planlegger du å delta i arbeidet som leder frem mot nye transport- satsinger på den europeiske forskningsarenaen (ERA)? Vi lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske transport- og logistikkinteresser internasjonalt.
  TRANSPORT