Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

98 treff
 • 06.06.2016

  JPIAMR: Søk om midler til transnasjonale arbeidsgrupper (nettverk)

  JPIAMR utlyser nå midler til forskere og eksperter på antimikrobiell resistens, for å etablere transnasjonale arbeidsgrupper (nettverk). Disse skal se på hvordan ressursbruken kan forbedres og sørge for maksimalt utbytte av eksisterende og framtidige tiltak mot antimikrobiell resistens. Ni JPIAMR-land bidrar med midler i denne utlysningen, inkludert Canada.
  JPIAMR
 • 14.06.2016

  Norsk deltagelse i utlysningen fra M-Era.Net 2 Cofund innen materialforskning

  Forskningsrådet deltar i utlysningen fra M-Era.Net 2 i 2016. Programmene NANO2021, ENERGIX og BIA står bak utlysningen på norsk side. Søknadsprosessen består av to trinn.
  NANO2021
 • 01.09.2016

  ERC Advanced Grants (ERC-2016-AdG)

  ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.
  H2020-ERC
 • 07.09.2016

  Post-doctoral position at International Agency for Research on Cancer

  Utlysningen skal bevilge midler til en postdoktor som skal arbeide de første to årene ved International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike, og det tredje året ved den norske søkerinstitusjonen. Prosjektet skal være tematisk innenfor IARCs
  POSTDOC-IARC
 • 14.09.2016

  Individual Fellowships (MSCA-IF-2016)

  Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa. Forskerne kan være av alle nasjonaliteter, med noen begrensninger for opphold utenfor Europa.
  H2020-MSCA
 • 27.09.2016

  FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017)

  Under " Fremragende vitenskap - Fremtidsteknologier, FET Proactive – High-Performance Computing (HPC) " lyser nå EU ut midler i 2016-2017 på tilsammen 85 mill. €, innenfor to ulike tema i Research and Innovation Actions og i én Coordination and Support Actions. Se utlysningsteksten på H2020 sine sider for informasjon om søknadsskjema.
  H2020-FET
 • 02.02.2017

  Støtte til forskning på europeisk samfunnsforskning, kulturarv og offentlig sektor

  Utlysningen støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning, herunder tema som demokrati, legitimitet, utdanning, religion, "cultural literacy", sosial innovasjon i kultur, virtuelle museer og offentlig sektor.
  H2020 - Samfunn
 • 02.02.2017

  Støtte til forskning på EU som global aktør

  Utlysningen støtter forskning på EU som global aktør, herunder temaer som vitenskapsdiplomati, strategisk viktige regioner, migrasjon, handel og naboskapspolitikk.
  H2020 - Samfunn
 • Løpende

  Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad

  Har du søkt ERC og gått videre til trinn 2, men likevel ikke fått midler? Da kan du få støtte til å forberede ny søknad. Forskningsrådet gir inntil 500 000 kroner i støtte dersom du sender inn ny søknad innen to år etter den første søknaden.
  FRIPRO
 • Løpende

  10 millioner til nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer

  BIA ønsker å stimulere til mer forskningsbasert innovasjon på områder hvor det finnes norsk næringsliv som vil ha nytte av økt samarbeid med forskningsmiljøer. Nettverkene skal lede til nye prosjekter som skal bidra til økt verdiskaping i norsk næringsliv, kunnskapsoverføring på tvers av sektorer, omstilling og grønn vekst. Det gis støtte for en periode på 6 måneder til 3 år med en økonomisk ramme på inntil 300 000 kr per år. Støtten fra BIA kan utgjøre maksimalt 50 % av godkjente kostnader.
  BIA
 • Løpende

  Arrangementsstøtte fra BEHANDLING

  Program for God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering skal gjennom klinisk forskning bidra til at pasienten får god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele sykdomsforløpet. Endepunktene for forskningen som programmet
  BEHANDLING
 • Løpende

  Utenlandsstipend for pågående prosjekter i BEHANDLING

  Programmet ønsker å stimulere til økt mobilitet og internasjonalt forskningssamarbeid for stipendiater i pågående prosjekter i BEHANDLING
  BEHANDLING
 • Løpende

  FORNY StudENT 2016 - pilot

  Inntil 25 mill. kroner til studententreprenørskapsprosjekter som bidrar til flere gründere og suksessbedrifter basert på ideer fra studenter ved universiteter og høyskoler.
  FORNY2020
 • Løpende

  H2020 – Posisjonering for bedrifter, offentlige aktører og interesseorganisasjoner

  Forskningsrådet støtter deltakelse på arrangementer og møter som kan gi økt kunnskap, hjelp til partnersøk og profilere norske aktører som attraktive partnere på den europeiske forskningsarenaen.
  PES2020
 • Løpende

  Støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA)

  Støtte til norske aktører som vil delta i europeiske fora som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativer innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA). Støtten er tilgjengelig innenfor områder som ikke dekkes av et nasjonalt program i Forskningsrådet.
  PES2020
 • Løpende

  Støtte til deltakelse i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen

  HAVBRUK2 lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske FoU-interesser internasjonalt.
  HAVBRUK2
 • Løpende

  Støtte til bedrifter med ansatte som ønsker å ta doktorgrad

  Det lyses ut midler til å støtte nye kandidater som tar Nærings-ph.d. med oppstart 2016. Det er ingen tematiske eller bransjemessige begrensinger.
  NAERINGSPHD
 • Løpende

  Forprosjekt MAROFF 2016

  Forprosjektene skal lede fram til en søknad mot et Innovasjonsprosjekt i næringslivet i MAROFF.
  MAROFF
 • Løpende

  Arrangementstøtte til forskningsingsformidling

  For å stimulere til formidling av resultater fra forskningsprosjekter, åpner MAROFF for søknader om støtte til arrangementer for forskningsformidling.
  MAROFF
 • Løpende

  Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater

  Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder. FRIPRO skal fremme: Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront Dristig og nyskapende forskning Karriere for unge forskertalenter Vitenskapelig
  FRIMEDBIO
 • Løpende

  Utenlandsstipend for FRINATEK-stipendiater

  Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder. FRIPRO skal fremme: Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront Dristig og nyskapende forskning Karriere for unge forskertalenter Vitenskapelig
  FRINATEK
 • Løpende

  Utenlandsstipend for FRIHUMSAM-stipendiater

  Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder. FRIPRO skal fremme: Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront Dristig og nyskapende forskning Karriere for unge forskertalenter Vitenskapelig
  FRIHUMSAM
 • Løpende

  Arrangementsstøtte til transportforskning

  Transport 2025 lyser ut midler for å legge til rette for konferanser og seminarer innenfor programmets ansvarsområder
  TRANSPORT
 • Løpende

  Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske transportforskningsarenaen

  Planlegger du å delta i arbeidet som leder frem mot nye transport- satsinger på den europeiske forskningsarenaen (ERA)? Vi lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske transport- og logistikkinteresser internasjonalt.
  TRANSPORT
 • Løpende

  Støtte til reiser, profilering eller søk etter samarbeidspartnere innenfor transportfeltet på den europeiske forskningsarena

  Dersom du trenger støtte til reiser, profilering eller søk etter relevante samarbeidspartnere, kan du søke om midler til dette. Støtten skal bidra til aktørenes egen posisjonering på relevante områder i H2020 eller fellesfinansierte satsinger som ERA-NET og «Joint Programming Initiatives», og lignende initiativ der transportforskning har en sentral plass.
  TRANSPORT
 • Løpende

  Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING)

  Fylkeskommunene leder regionale satsinger for mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon. Satsingene utformes gjennom dialog og forhandlinger mellom fylkeskommunene og Forskningsrådet.
  REGIONSATSING
 • Løpende

  Skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet

  Utlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet om en skisse til prosjekt i forkant av planlagte utlysninger av Innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 12.10.2016. Skisser kan sendes inn i perioden 09.05.2016– 31.08.2016. Kun bedrifter kan sende inn skisse.
  INNOSKISSE
 • Løpende

  Formidlings- og koordineringstiltak for miljø- og utviklingsforskning. Utlysning 2016

  Det lyses ut midler for å støtte nasjonale og internasjonale formidlingstiltak og strategiske tiltak, slik som arrangementsstøtte til konferanser og workshops/seminarer, og bidrag til internasjonale koordineringstiltak (bl.a. knyttet til Future Earth).
  MILUTARENA
 • Løpende

  Testutlysning

  TEST fra Lysaker.
  TEST
 • Løpende

  Arrangementsstøtte til forskningsformidling innenfor sykefravær, arbeid og helseprogrammets temaer

  Støtte til seminarer, konferanser og andre formidlingsrettede tiltak innenfor sykefravær, arbeid og helseprogrammets temaer. Arrangementet skal være møteplass for formidling av forskningsresultater, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av prosjekter med deltakelse fra ulike aktører.
  SYKEFRAVÆR