Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

Aktive (105)Planlagte (73)
 • 01.09.2016

  ERC Advanced Grants (ERC-2016-AdG)

  ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en " track record" som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt.
  H2020-ERC
 • 07.09.2016

  Post-doctoral position at International Agency for Research on Cancer

  Utlysningen skal bevilge midler til en postdoktor som skal arbeide de første to årene ved International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike, og det tredje året ved den norske søkerinstitusjonen. Prosjektet skal være tematisk innenfor IARCs
  POSTDOC-IARC
 • 07.09.2016

  Aurorastipend til forskerutveksling med Frankrike

  Vitenskapelig ansatte/forskergrupper ved norske institusjoner kan søke om støtte til korte opphold i Frankrike for å starte og utvikle felles forskningsprosjekter. Franske forskere må sende inn tilsvarende søknad til Campus France.
  IS-AUR
 • 07.09.2016

  Støtte til faglige kurs og konferanser

  Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte og økt bevissthet med hensyn til etikk på
  FINANSMARKED
 • 14.09.2016

  Individual Fellowships (MSCA-IF-2016)

  Individual Fellowships (IF) er midler til meget gode forskere på postdok-nivå, for et forskningsopphold på 1-2 år i et land i eller utenfor Europa. Forskerne kan være av alle nasjonaliteter, med noen begrensninger for opphold utenfor Europa.
  H2020-MSCA
 • 27.09.2016

  FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017)

  Under " Fremragende vitenskap - Fremtidsteknologier, FET Proactive – High-Performance Computing (HPC) " lyser nå EU ut midler i 2016-2017 på tilsammen 85 mill. €, innenfor to ulike tema i Research and Innovation Actions og i én Coordination and Support Actions. Se utlysningsteksten på H2020 sine sider for informasjon om søknadsskjema.
  H2020-FET
 • 29.09.2016

  Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2016)

  MSCA COFUND er samfinansiering av stipendprogrammer på dr.grads- og postdoktornivå, der transnasjonal mobilitet inngår.
  H2020-MSCA
 • 12.10.2016

  4 millioner kroner til forprosjektmidler til nyskapende bionæringer

  Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut midler til forprosjekter som skal styrke innovasjon innen bioøkonomi. Forprosjektordningen skal stimulere bedrifter til å utvikle innovative idéer som skal lede frem nye innovasjonsprosjekter.
  BIONÆR
 • 02.02.2017

  Støtte til forskning på europeisk samfunnsforskning, kulturarv og offentlig sektor

  Utlysningen støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning, herunder tema som demokrati, legitimitet, utdanning, religion, "cultural literacy", sosial innovasjon i kultur, virtuelle museer og offentlig sektor.
  H2020 - Samfunn
 • 02.02.2017

  Støtte til forskning på EU som global aktør

  Utlysningen støtter forskning på EU som global aktør, herunder temaer som vitenskapsdiplomati, strategisk viktige regioner, migrasjon, handel og naboskapspolitikk.
  H2020 - Samfunn
 • Løpende

  Støtte til byrelaterte nettverk - søknadsfrist 15.08.2016

  BYFORSK lyser ut midler til nettverksstøtte. BYFORSKs nettverksmidler skal finansiere nasjonale nettverk som kobler forskning, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn. Nettverkene skal være utgangspunkt for prosjektgenerering, formidling og bruk av kunnskap om byer og byregioner, og de skal fungere som møteplass for relevante aktører.
  BYFORSK
 • Løpende

  Spesialiststipend til Kina

  Forskere ansatt ved norske forskningsinstitusjoner kan søke om reisestøtte til opphold i Kina med inntil tre ukers varighet. Oppholdet skal gjelde faglig samarbeid med kolleger i Kina. Utvekslingsordningen gjelder alle akademiske fagområder, samt kunst, kultur, organisasjons- og samfunnsliv.
  INT-BILAT
 • Løpende

  Stimuleringsmidler til EUs delprogram " Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer"

  Utlysningen skal støtte norske institusjoner som har påtatt seg ledende roller i EU-finansierte prosjekter i "Climate action, environment, resource efficiency and raw materials" eller innenfor ett av disse prioriterte fokusområdene: avfall, vann, energieffektivisering, naturkatastrofer og blå vekst.
  KLIMAFORSK
 • Løpende

  Arrangementsstøtte fra IKTPLUSS

  IKTPLUSS støtter møteplasser for økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  IKTPLUSS
 • Løpende

  Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen

  IKTPLUSS støtter deltakelse for kunnskapsdeling og koordinering med andre aktører.
  IKTPLUSS
 • Løpende

  Reisestøtte for partnersøk fra IKTPLUSS

  IKTPLUSS støtter deltakelse på arrangementer og møter som kan gi økt kunnskap, hjelp til partnersøk og profilere deg som en attraktiv partner på den europeiske forskningsarenaen.
  IKTPLUSS
 • Løpende

  Arrangementsstøtte til transportforskning

  Transport 2025 lyser ut midler for å legge til rette for konferanser og seminarer innenfor programmets ansvarsområder
  TRANSPORT
 • Løpende

  Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske transportforskningsarenaen

  Planlegger du å delta i arbeidet som leder frem mot nye transport- satsinger på den europeiske forskningsarenaen (ERA)? Vi lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske transport- og logistikkinteresser internasjonalt.
  TRANSPORT
 • Løpende

  Støtte til reiser, profilering eller søk etter samarbeidspartnere innenfor transportfeltet på den europeiske forskningsarena

  Dersom du trenger støtte til reiser, profilering eller søk etter relevante samarbeidspartnere, kan du søke om midler til dette. Støtten skal bidra til aktørenes egen posisjonering på relevante områder i H2020 eller fellesfinansierte satsinger som ERA-NET og «Joint Programming Initiatives», og lignende initiativ der transportforskning har en sentral plass.
  TRANSPORT
 • Løpende

  10 millioner til nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer

  BIA ønsker å stimulere til mer forskningsbasert innovasjon på områder hvor det finnes norsk næringsliv som vil ha nytte av økt samarbeid med forskningsmiljøer. Nettverkene skal lede til nye prosjekter som skal bidra til økt verdiskaping i norsk næringsliv, kunnskapsoverføring på tvers av sektorer, omstilling og grønn vekst. Det gis støtte for en periode på 6 måneder til 3 år med en økonomisk ramme på inntil 300 000 kr per år. Støtten fra BIA kan utgjøre maksimalt 50 % av godkjente kostnader.
  BIA
 • Løpende

  Prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020

  I H2020 er det en rekke finansielle instrumenter under merkenavnet «InnovFin – EU-finansiering for innovatører». Norske aktører har tilgang til disse instrumentene gjennom Norges deltakelse i programmet. Gjennom Forskningsrådets PES2020-ordning kan relevante aktører som søker InnovFin-instrumentene søke om finansiell støtte til prosessen med Den europeiske investeringsbanken og Det europeiske investeringsfondet. Innovasjon Norge er kontaktpunkt for risikokapital i programmet.
  PES2020
 • Løpende

  Støtte til konferanser, seminarer og workshops

  Prosjekter med støtte fra FINNUT-programmet inviteres til å søke om midler til konferanser, seminarer og workshops for formidling av forskningsresultater og kunnskapsdeling.
  FINNUT
 • Løpende

  Midler til personlig utenlands- og gjesteforskerstipend

  FINNUT inviterer prosjekter med støtte fra programmet til å søke støtte til utenlandsopphold for norske stipendiater og forskere i utlandet og for utenlandske gjesteforskere i Norge.
  FINNUT
 • Løpende

  Personlig utenlandsstipend og arrangementsstøtte

  Programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester utlyser midler til personlig utenlandsstipend og arrangementsstøtte
  HELSEVEL
 • Løpende

  BIOTEK2021 – utvidelse av optimaliseringsprosjekter

  BIOTEK2021 – utvidelse av optimaliseringsprosjekter skal finansiere videreføringer av prosjekter som har finansiering fra BIOTEK2021s optimaliseringsmidler. Det er en forutsetning at det pågående prosjektet har gitt svært lovende resultater og at det søkes om verifiseringsmidler fra FORNY2020 etter endt utvidelse.
  BIOTEK2021
 • Løpende

  For SAMKUL-prosjekter: Utlysning av 7 millioner kroner til kommunikasjon, formidling og publisering

  SAMKUL lyser ut midler til kommunikasjon, formidling og publisering av de forskningsprosjektene som har bevilgning fra programmet. Programmet ønsker å bidra til samfunnsutvikling og -debatt, så vel som fagutvikling og fagdebatt, gjennom å legge til rette for kommunikasjon og spredning av forskningen i prosjektene.
  SAMKUL
 • Løpende

  ECSEL Calls from 2015

  JTI
 • Løpende

  Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO

  FINNUT lyser ut midler til nettverkstiltak for å utvikle søknader til internasjonale konkurransearenaer innenfor utdanningsforskning og forprosjekter i forbindelse med utlysninger av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) i FINNUT.
  FINNUT
 • Løpende

  Norske partnere i JPI Oceans prosjekter på mikroplastikk i havet

  JPI Oceans er ett av flere selvstendige europeiske fellesprogrammer som finansierer forskning og innovasjon. Målet med JPI Oceans er sunne og produktive hav.
  HAVKYST
 • Løpende

  BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING (BBI-JU) call 2015

  BBI-JU lyser ut 106 mill EUR til Research and innovation actions og Innovation actions innenfor aller verdikjeder til den biobaserte industrien. Søknadsfristen er 3. desember 2015 (H2020-BBI-PPP-2015-02).
  H2020 Mat, Hav og Bioøkonomien