Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

Aktive (111)Planlagte (20)
 • 10.01.2017

  Innovative Training Networks (MSCA-ITN-2017)

  ITN er europeiske forskerutdanningsnettverk der opp til 15 stipendiater finansieres i tre år. Nærings-phd og fellesgrader er også mulig.
  H2020-MSCA
 • 16.01.2017

  Norsk deltagelse i utlysningen fra ERA-NET EuroNanoMed III Cofund innenfor nanomedisin

  Forskningsrådet deltar i utlysningen fra ERA-NET EuroNanoMed III i 2017. Programmet NANO2021 står bak utlysningen på norsk side. Søknadsprosessen består av to trinn.
  NANO2021
 • 17.01.2017

  FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017

  Under " Fremragende vitenskap - Fremtidsteknologier" lyser nå EU ut midler, åpne for alle nye teknologiområder. For 2016-17 utlyses 259,5 mill. €. Se utlysningsteksten på H2020 sine sider for informasjon om søknadsskjema.
  H2020-FET
 • 18.01.2017

  Obligatorisk skisse for søknader om kjernemiljø for barnehagerelevant forskning

  FINNUT lyser ut obligatoriske skisser med frist 18. januar 2017, i forbindelse med at det planlegges en utlysning av midler til et eller to kjernemiljøer for barnehagerelevant forskning med frist 24. mai 2017. Miljøer som ønsker å sende inn søknader til fristen 24. mai 2017 må sende inn obligatorisk skisse til fristen 18. januar 2017.
  FINNUT
 • 31.01.2017

  PhD-utdanning ved EUI i Firenze

  PhD-utdanning i historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi ved EUI i Firenze. Det er åpent for opptak av inntil fire stipendiater fra Norge.
  EUI
 • 02.02.2017

  Støtte til forskning på europeisk samfunnsforskning, kulturarv og offentlig sektor

  Utlysningen støtter ulike tema innen europeisk samfunnsforskning, herunder tema som demokrati, legitimitet, utdanning, religion, kulturforståelse, sosial innovasjon i kultur, kulturarv og samskaping i offentlig sektor.
  H2020 - Samfunn
 • 02.02.2017

  Støtte til forskning på EU som global aktør

  Utlysningen støtter forskning på EU som global aktør, herunder temaer som vitenskapsdiplomati, migrasjon, handel og naboskapspolitikk.
  H2020 - Samfunn
 • 02.02.2017

  Støtte til forskning på IKT, migrasjon og asyl

  Utlysningen støtter aktiviteter innen IKT, migrasjon og asyl.
  H2020 - Samfunn
 • 04.02.2017

  Støtte til forskning på samskaping ("co-creation")

  Utlysningen støtter samskaping mellom en rekke aktører med formål om bedre offentlige tjenester, økt innovasjon og en kunnskapsbasert politikkutvikling.
  H2020 - Samfunn
 • 14.03.2017

  H2020: EU-Brazil Joint Call (H2020 ICT LEIT)

  Disse temaene omfatter samarbeid mellom EU og Brazil på forskjellige teknologiområder.
  H2020-ICT
 • 05.04.2017

  Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2017)

  RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.
  H2020-MSCA
 • 25.04.2017

  H2020: Avansert databehandling og skytjenester (H2020 ICT LEIT)

  Dette området adresserer fremgang i design, utvikling og implementasjon av avansert, energieffektiv og spesialisert databehandling, samt infrastrukturer og tjenester for skyteknologier som muliggjør sikre og fleksible servicebaserte IT-løsninger. (on-demand og pay-per-use). Med IoT (Internet of Things) kommer behovet for energieffektiv hyllevare. Dette forsterkes av overgangen til skytjenesteteknologi som gir tilgang til regnekraft, lagring og applikasjoner for behandling av informasjonen. Dette området vil derfor adressere ytterligere fremgang i design, utvikling og implementasjon av avansert, energieffektiv og spesialisert databehandling, samt infrastrukturer og tjenester for skyteknologier som igjen muliggjør sikre og fleksible servicebaserte IT-løsninger. (on-demand og pay-per-use). Noen utfordringer er felles på tvers av disse sektorene, primært på områdene programvareutvikling og –kvalitet, endringshåndtering og energieffektivitet. Andre krav er derimot spesielle for sektorene, f.eks. er realtidsproblematikk typisk for energieffektiv databehandling, mens skalering er en utfordring for skytjenesteteknologi.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Fremtidens Internett (H2020 ICT LEIT)

  EU vil støtte forskning med mål om å bygge en ny generasjon av komponenter og smarte systemer. Målet er å skape smartere, mer energiøkonomiske IKT-systemer både i kjente og nye markeder. Området dekker teknologidrevet forskning som hovedsakelig er tverrgående og/eller applikasjonsuavhengig.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Innholdsteknologi (H2020 ICT LEIT)

  For å styrke Europas posisjon som leverandør av innovative flerspråklige produkter og tjenester, lyser Horisont 2020 ut midler til utvikling av digitale løsninger på tydelig identifiserte behov i industri- og konsumentmarkedet. Løsningene skal støtte kreativitet og gjøre informasjon og kunnskap tilgjengelig for alle. Dette krever utvikling av sentrale industrielle økosystemer: langs verdikjedene for data (spesielt stordata), for innhold og for kunnskap. Samtidig skal også tilgangsproblematikk adresseres.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Robotikk og autonome systemer (H2020 ICT LEIT)

  For å erobre nye markeder og å gjøre det mulig å produsere og bruke roboter i stor skala, lyser Horisont 2020 ut midler til å videreutvikle eksisterende robotteknologi. Målet er å gjøre robot-teknologien mer robust, fleksibel og selvgående. Det er EUs strategiske visjon å styrke Europas globale posisjon i robotikkmarkedet til å omfatte en tredjedel av alle industrielle roboter, to tredjedeler av profesjonelle tjenester samt en femtedel av hjemmemarkedet innen 2020. Målet er en samlet økning av EUs GDP med 80 milliarder Euro. Arbeidsprogrammet støtter dette målet. Hovedtilnærmingen er å flytte forskningsresultater ut av laboratoriene og ut i markedet.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Teknologiske nyvinninger innen IKT (H2020 ICT LEIT)

  Dette området er rettet mot forskning og innovasjon innenfor de to teknologiske nyvinningene fotonikk og mikro- og nanoelektronikk. Emnet fotonikk vil dekkes gjennom forskning- og innovasjonsaktiviteter innenfor PPP-ene for fotonikk og Factories of the Future. Mikro- og nanoelektronikk vil implementeres gjennom JTI for Electronic Components and Systems og gjennom dette arbeidsprogrammet.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Støtte til innovasjonsbedrifter og entreprenører (H2020 ICT LEIT)

  Målet med utlysningen er å forbedre rammeverket og forholdene til europeiske IKT-innovatører. Å utvikle forskningsresultater til ferdige produkter og tjenester viser seg ofte å være vanskelig i Europa, og det må arbeides med å fostre en kultur for entreprenørskap. Dette temaet sikter på å øke involveringen av sluttbrukere, støtte digitalt entreprenørskap, styrke støtte til oppstartsbedrifter og SMB, fasilitere møter mellom investorer og gründere og øke kunnskapen hos fremtidige entreprenører.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Internasjonalt samarbeid (H2020 ICT LEIT)

  Målet er å oppfordre verdens beste hoder til jobbe med europeiske forskere og i europeisk-støttede prosjekter, samt å hjelpe Europas industri til å dra nytte av utvikling i IKT-markeder internasjonalt. Dette vil også kunne hjelpe europeiske innovasjoner og standarder globalt, spesielt i voksende markeder. Langtids partnerskap må pleies med land som er strategisk viktige for EU. Forskning og innovasjon kan også gi et betydelig bidrag til å innfri forpliktelsene EU har gjort overfor u-landene.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Digital sikkerhet (H2020 SC7)

  IKT-drevne endringer gir muligheter på tvers av viktige sektorer, men åpner også for sårbarheter i kritiske infrastrukturer og digitale tjenester. Slike sårbarheter kan få betydelige konsekvenser for samfunnet, økonomisk vekst og potensialet for innovasjon i Europa. Disse utfordringene adresseres gjennom innovasjon på tvers av pilarene i H2020. Hovedaktivitetene innenfor innovasjon og forskning innenfor digital sikkerhet er derfor gruppert i et eget fokusområde som går på tvers av LEIT-ICT og samfunnsutfordringer.
  H2020 - Samfunnssikkerhet
 • Løpende

  Testutlysning

  TEST fra Lysaker.
  TEST
 • Løpende

  Utenlands- og gjesteforskerstipend for prosjekter i VAM

  VAM inviterer prosjektene som har bevilgning fra programmet til å søke midler som kan fremme internasjonalt samarbeid og internasjonalisering av forskning.
  VAM
 • Løpende

  ERA-Net TRANSCAN – registrering av norske partnere i bekreftede prosjekter

  Registrering av nye prosjekter som har blitt bevilget av TRANSCAN i oktober 2014. De aktuelle prosjektene er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.
  KREFT
 • Løpende

  Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIOTEK2021

  Registrering av prosjekter som er innstilt til bevilgning gjennom fellesutlysninger i regi av ERA-nett som BIOTEK2021 deltar i.
  BIOTEK2021
 • Løpende

  JPND - registrering av norske partnere i bekreftede prosjekter

  Registrering av nye prosjekter som er blitt bevilget av JPND. De aktuelle prosjektene er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.
  JPND
 • Løpende

  Støtte til utveksling av forskere og PhD-kandidater

  CLIMIT ønsker å stimulere til internasjonalt FoU-samarbeid innen CO2-håndtering gjennom utlysning av personlig utenlandsstipend.
  CLIMIT
 • Løpende

  Støtte til klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer

  EU lyser ut 345 mill. EUR i 2014 og 391 mill. EUR i 2015. I år prioriteres klima- og økosystemtjenester, miljøkatastrofer, polar, forvaltning og vern av naturressurser, bærekraftig produksjon av råmaterialer, avfall og vann i samarbeid med industrien, grønn økonomi, miljøobservasjon og kulturarv.
  H2020-SC5
 • Løpende

  H2020 Mat, Hav og Bioøkonomien

  Utlysningen omfatter en rekke temaer innenfor • Sustainable Food Security • Blue Growth: Unlocking the Potential of Seas and Oceans • Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
  H2020 Mat, Hav og Bioøkonomien
 • Løpende

  Gaveforsterkning til langsiktig, grunnleggende forskning

  Gaveforsterkningsordningen ble gjeninnført fra 1. januar 2014. Ordningen innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse et tillegg fra staten på 25 prosent av gavebeløpet. Hensikten er å
  GAVEFORSTERKNING
 • Løpende

  H2020 - Persontilpasset helse og omsorg

  Europas aldrende befolkning, en økende sykdomsbyrde – både smittsomme og ikke smittsomme sykdommer – og følgene av den europeiske krisen er bakgrunnen for å ha persontilpasset helse og omsorg (personalising health and care) som fokusområde. For å
  H2020 Helse
 • Løpende

  Støtte til arrangementer

  Ordningen skal gi norske forskningsinstitusjoner og bedrifter bedre muligheter til å arrangere nasjonale eller internasjonale møteplasser (workshop, seminar, konferanser) som underbygger den strategiske innretningen til BIOTEK2021
  BIOTEK2021