Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

Aktive (124)Planlagte (23)
 • 31.03.2017

  30 mill. euro til havteknologi i regi av ERA-NET MarTERA

  Det nye ERA-NET Cofund MarTERA lyser ut midler til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle ny marin og maritim teknologi. MarTERA er resultat av samarbeidet mellom JPI Oceans og det tidligere ERA-NET MARTEC.
  JPIOCEANS
 • 31.03.2017

  0,5 millioner euro til norsk deltakelse i et internasjonalt samarbeidsprosjekt om effekten av eksisterende politikk og retningslinjer knyttet til livsstilsintervensjoner

  JPI – Mat og helse (JPIHDHL) lyser ut midler til et nettverksprosjekt knyttet til livsstilsintervensjoner. Både enkeltforskere og forskergrupper kan søke om å bli en del av nettverket.
  JPIHDHL
 • 01.04.2017

  Statsstipend til Kina

  Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for norske studenter og forskere innen alle fagområder.
  INT-BILAT
 • 05.04.2017

  Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2017)

  RISE er støtte til mobilitet for ansatte som arbeider med forskning og innovasjon, inkl. administrativt, teknisk og ledelse personale for utveksling mellom sektorer og med forskningsinstitusjoner i land utenfor Europa.
  H2020-MSCA
 • 05.04.2017

  Tverrfaglig forskning for bærekraftige samfunnsendringer

  Transformations to Sustainability (T2S) skal sette samfunnsvitenskap og humaniora i sentrum for den tverrfaglige forskningen for bærekraftige samfunnsendringer. Det oppfordres til brede konsortier med involvering av brukere og interessegrupper.
  ERA-T2S
 • 25.04.2017

  H2020: Fremtidens Internett (H2020 ICT LEIT)

  EU vil støtte forskning med mål om å bygge en ny generasjon av komponenter og smarte systemer. Målet er å skape smartere, mer energiøkonomiske IKT-systemer både i kjente og nye markeder. Området dekker teknologidrevet forskning som hovedsakelig er tverrgående og/eller applikasjonsuavhengig.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Innholdsteknologi (H2020 ICT LEIT)

  For å styrke Europas posisjon som leverandør av innovative flerspråklige produkter og tjenester, lyser Horisont 2020 ut midler til utvikling av digitale løsninger på tydelig identifiserte behov i industri- og konsumentmarkedet. Løsningene skal støtte kreativitet og gjøre informasjon og kunnskap tilgjengelig for alle. Dette krever utvikling av sentrale industrielle økosystemer: langs verdikjedene for data (spesielt stordata), for innhold og for kunnskap. Samtidig skal også tilgangsproblematikk adresseres.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Robotikk og autonome systemer (H2020 ICT LEIT)

  For å erobre nye markeder og å gjøre det mulig å produsere og bruke roboter i stor skala, lyser Horisont 2020 ut midler til å videreutvikle eksisterende robotteknologi. Målet er å gjøre robot-teknologien mer robust, fleksibel og selvgående. Det er EUs strategiske visjon å styrke Europas globale posisjon i robotikkmarkedet til å omfatte en tredjedel av alle industrielle roboter, to tredjedeler av profesjonelle tjenester samt en femtedel av hjemmemarkedet innen 2020. Målet er en samlet økning av EUs GDP med 80 milliarder Euro. Arbeidsprogrammet støtter dette målet. Hovedtilnærmingen er å flytte forskningsresultater ut av laboratoriene og ut i markedet.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Teknologiske nyvinninger innen IKT (H2020 ICT LEIT)

  Dette området er rettet mot forskning og innovasjon innenfor de to teknologiske nyvinningene fotonikk og mikro- og nanoelektronikk. Emnet fotonikk vil dekkes gjennom forskning- og innovasjonsaktiviteter innenfor PPP-ene for fotonikk og Factories of the Future. Mikro- og nanoelektronikk vil implementeres gjennom JTI for Electronic Components and Systems og gjennom dette arbeidsprogrammet.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Støtte til innovasjonsbedrifter og entreprenører (H2020 ICT LEIT)

  Målet med utlysningen er å forbedre rammeverket og forholdene til europeiske IKT-innovatører. Å utvikle forskningsresultater til ferdige produkter og tjenester viser seg ofte å være vanskelig i Europa, og det må arbeides med å fostre en kultur for entreprenørskap. Dette temaet sikter på å øke involveringen av sluttbrukere, støtte digitalt entreprenørskap, styrke støtte til oppstartsbedrifter og SMB, fasilitere møter mellom investorer og gründere og øke kunnskapen hos fremtidige entreprenører.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Internasjonalt samarbeid (H2020 ICT LEIT)

  Målet er å oppfordre verdens beste hoder til jobbe med europeiske forskere og i europeisk-støttede prosjekter, samt å hjelpe Europas industri til å dra nytte av utvikling i IKT-markeder internasjonalt. Dette vil også kunne hjelpe europeiske innovasjoner og standarder globalt, spesielt i voksende markeder. Langtids partnerskap må pleies med land som er strategisk viktige for EU. Forskning og innovasjon kan også gi et betydelig bidrag til å innfri forpliktelsene EU har gjort overfor u-landene.
  H2020-ICT
 • 25.04.2017

  H2020: Digital sikkerhet (H2020 SC7)

  IKT-drevne endringer gir muligheter på tvers av viktige sektorer, men åpner også for sårbarheter i kritiske infrastrukturer og digitale tjenester. Slike sårbarheter kan få betydelige konsekvenser for samfunnet, økonomisk vekst og potensialet for innovasjon i Europa. Disse utfordringene adresseres gjennom innovasjon på tvers av pilarene i H2020. Hovedaktivitetene innenfor innovasjon og forskning innenfor digital sikkerhet er derfor gruppert i et eget fokusområde som går på tvers av LEIT-ICT og samfunnsutfordringer.
  H2020 - Samfunnssikkerhet
 • 25.04.2017

  H2020: Avansert databehandling og skytjenester (H2020 ICT LEIT)

  Dette området adresserer fremgang i design, utvikling og implementasjon av avansert, energieffektiv og spesialisert databehandling, samt infrastrukturer og tjenester for skyteknologier som muliggjør sikre og fleksible servicebaserte IT-løsninger. (on-demand og pay-per-use).
  H2020-ICT
 • 26.04.2017

  Invitasjon til å søke om deltakelse på idélaben: "Industri 4.0 på norsk"

  Idélaben skal resultere i prosjekter, som ved å utnytte nasjonal kompetanse og fortrinn, bidrar til digitalisering av industrien, med fokus på små og mellomstore bedrifter. Forskningsrådet ønsker å bidra til å møte de særskilte omstillingsbehovene vi ser i norsk næringsliv. Målet er å dyrke fram nye og grensesprengende idéer som kan bidra til bærekraftig verdiskaping.
  IDELAB
 • 26.04.2017

  Inntil 60 millioner til prosjekter om kvinnehelse.

  Vi lyser ut midler til forskerprosjekter som bidrar til ny kunnskap om kvinnehelse, spesielt helsen til eldre kvinner og minoritetskvinner, og den psykiske helsen til unge kvinner.
  KVINNEHELSE
 • 26.04.2017

  Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

  Norske forskningsinstitusjoner kan søke om støtte til å dekke kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering (Open Access).
  STIM-OA
 • 26.04.2017

  Inntil 100 millioner kroner til forskning for bedre folkehelse

  I denne utlysningen prioriteres forskning om årsaker og risikofaktorer til helse og uhelse som kan danne grunnlag for nasjonale helsefremmende og forebyggende tiltak
  BEDREHELSE
 • 26.04.2017

  150 millioner kroner til forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering

  I denne utlysningen prioriterer vi klinisk forskning som er relevant for, og gjøres i eller i samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, tannhelsetjenesten og/eller rehabiliteringsinstitusjoner.
  BEHANDLING
 • 26.04.2017

  80 millioner til forskning om helse- og velferdstjenestene

  Utlysningen er avgrenset til tjenesteområdene og de tverrgående temaene som er beskrevet i programplanen.
  HELSEVEL
 • 26.04.2017

  55 millioner kroner til forskning ved helse- og velferdsutdanningene

  Vi lyser ut midler til strategisk og praktisk rettet forskning i helse- og velferdsutdanningene. Prosjektene må ha høy vitenskapelig kvalitet og være strategisk forankret.
  HELSEVEL
 • 26.04.2017

  50 millioner kroner til forskning ved grunnskolelærerutdanningene

  Vi lyser ut midler til strategisk og praktisk rettet forskning ved grunnskolelærerutdanningene. Prosjektene må ha høy vitenskapelig kvalitet og være strategisk forankret.
  FINNUT
 • 26.04.2017

  2 millioner kroner til utenlandsopphold, gjesteforskerstipend og arrangementsstøtte

  KLIMAFORSK lyser ut midler til utenlandsopphold, gjesteforskerstipend og arrangementer som støtter opp under KLIMAFORSK sin programplan. Til sammen er det tilgjengelig inntil 2 millioner kroner for alle tre søknadstypene.
  KLIMAFORSK
 • 26.04.2017

  Verifiseringsmidler 2017 II

  Vi lyser ut inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter med oppstart i siste halvdel av 2017. Kommersialiseringsaktører og nystartede bedrifter kan søke. Prosjektet må være basert på resultater fra forskning utført ved en offentlig finansiert forskningsinstitusjon.
  FORNY2020
 • 26.04.2017

  60 millioner kroner til forskning ved ingeniørutdanning- og økonomisk-administrativ utdanning

  Vi lyser ut midler til strategisk og praktisk rettet forskning ved ingeniørutdanning og økonomisk-administrativ utdanning. Prosjektene må ha høy vitenskapelig kvalitet og være strategisk forankret.
  PROFESJON
 • 26.04.2017

  40 millioner kroner til indisk-norske forskningssamarbeid på antibiotikaresistens

  Hovedmålet for Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE) er å fremme forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet og nytteverdi som kan bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse. Utvikling og styrking av tiltaksforskning er
  BEDREHELSE
 • 26.04.2017

  Støtte til konferanser og arrangement

  CLIMIT ønsker å stimulere kontaktskapende virksomhet internasjonalt og nasjonalt innen programmets fagområder gjennom å delfinansiere vitenskapelige tekniske konferanser og lignende arrangementer.
  CLIMIT
 • 24.08.2017

  H2020: Bekjempelse av kriminalitet og terrorisme (H2020 SC7)

  Disse emnene har som mål å redusere potensielle konsekvensene av hendelser, eller å unngå dem helt. Dette fordrer ny teknologi og evnen til å motvirke og forhindre kriminalitet (også cyberkriminalitet), menneskehandel og terrorisme (inkludert cyberterrorisme), samt å forstå og håndtere tankene og ideene bak terrorisme, samtidig som menneskerettigheter og personvern respekteres.
  H2020 - Samfunnssikkerhet
 • 24.08.2017

  H2020: Robusthet overfor katastrofer (H2020 SC7)

  Evnen til å beskytte seg mot katastrofer er en sentral funksjon i alle samfunn. Målet ved denne utlysningen er å redusere tap av menneskeliv og miljømessige, økonomiske eller materielle skader ved katastrofer, enten disse er naturkatastrofer eller menneskeskapte. Eksempler kan være følger av ekstreme værforhold, kriminalitet eller terror/terrortrusler.
  H2020 - Samfunnssikkerhet
 • 24.08.2017

  H2020: Grensesikkerhet og ekstern sikkerhet (H2020 SC7)

  Disse emnene ser på utvikling av teknologier og kapabiliteter som kreves for å forbedre systemer, utstyr, verktøy, prosesser og metoder for hurtig identifisering for å forbedre grensesikkerhet, og samtidig som menneskerettigheter og personvern bevares. Dette inkluderer kontroll- over overvåkningselementer som bidrar til videre utvikling av ny teknologi for grensekontroller. Sikkerhet i leverandørkjeder ifm. EUs tollpolicy skal også adresseres. Tilsvarende skal det også sees på utvikling av nye teknologier, kapabiliteter og løsninger som kreves for å støtte EUs sikkerhetspolicy i sivile saker. Dette området strekker seg fra sivil beskyttelse til humanitær bistand, grensehåndtering eller fredsbevarende/post-krise stabilisering, inkludert megling og fredsbyggende virksomhet. Dette krever forskning på konfliktløsning og gjenopprettelse av fred og rettferdighet, tidlig identifisering av faktorer som leder til konflikt og på virkningen av gjenopprettende juridiske prosesser.
  H2020 - Samfunnssikkerhet
 • 24.08.2017

  H2020: Generelle temaer (H2020 SC7)

  Europeiske nettverk av utryknings- og beredskapspersonell. Dette er personell som er bundet opp i praktisk arbeid, og ikke har mulighet for å følge forskning og innovasjon på sine områder. De har også liten mulighet for å arbeide med akademia og industrien om disse temaene.
  H2020 - Samfunnssikkerhet