Gå direkte til innhold
 

Bakgrunn: EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling

EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling har ambisjoner om å forene forskningspolitikk og forskningsfinansiering, og å bygge sterke relasjoner mellom de mest fremtredende miljøene i Europa.

Dette griper inn i norsk forskning på langt mer omfattende måte enn tidligere, både hva angår antall involverte aktører men også hva angår konsekvenser for struktureringen og internasjonaliseringen av norsk forskning.


Det 7. rammeprogram har en varighet på sju år (fra 2007 til 2013).


Norge og EUs 7. rammeprogram

Norge har deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og teknologisk utvikling siden begynnelsen av det 4. rammeprogrammet i 1994.

Deltakelsen er nedfelt i EØS-avtalen, som gir Norge de samme rettigheter og forpliktelser som de andre 34 landene i dette FoU-samarbeidet (27 medlemsland, 3 assosierte søkerland, 3 assosierte EFTA-land samt Sveits og Israel som deltar gjennom bilaterale avtaler).

EØS-landenes kontingent til rammeprogrammet regnes ut etter en andel av BNP. Norges kontingent for deltakelse i det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (FP7) vil være på om lag 8,9 milliarder kroner, eller i gjennomsnitt 1,28 milliarder kroner per år. 

Det totale budsjettet for rammeprogrammet er på 50,521 milliarder euro.

Særprogrammer

Det 7. rammeprogram har en varighet på sju år (fra 2007 til 2013), mens tidligere rammeprogrammer har vart i fire. Det er inndelt i særprogram, hvor Norge deltar i følgende:

  1. Samarbeid - Cooperation (Ti store programmer)
  2. Ideer - Ideas (grensesprengende forskning)
  3. Mennesker - People (Forskermobilitet)
  4. Kapasitet - Capacities (Sju kapasitetsfremmende aktiviteter)
  5. EUs felles forskningssenter - Joint Research Center

To andre særprogrammer for kjernefysisk forskning - Nuclear Research - omfattes ikke av EØS-avtalen, men Norge deltar i det ene innenfor strålevern.

Rammeprogrammene er EUs viktigste finansielle redskap for å støtte forskning og utviklingsaktiviteter i Europa. Det 7. rammeprogram omfatter de fleste FoU-områder, og gir også adgang til samarbeid med så å si samtlige ikke-europeiske land.

I det 6. rammeprogrammet inngikk norske forskere i samarbeidsprosjekter der med forskere fra tilsammen 105 land.

I tabbelen under vises veiledende fordeling av budsjettet på særprogrammene i EUs 7. rammeprogram:
 

Samarbeid

32 413

1.  Helse

(6 100)

2.  Matvarer, landbruk, fiskeri og bioteknologi

(1 935)

3.  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

(9 050)

4.  Nanovitenskap, nanoteknologi, nye materialer og ny  produksjonsteknologi

(3 475)

5.  Energi

(2 350)

6.  Miljø, herunder klimaendringer

(1 890)

7.  Transport, herunder luftfart og skip

(4 160)

8.  Samfunnsvitenskap og humaniora

(623)

9.  Romvirksomhet

(1 430)

10. Sikkerhet

(1 400)

Ideer

7 510

Mennesker

4 750

Kapasitet

4 097

Forskningsinfrastruktur

       (1 715)

Forskning til fordel for små og mellomstore bedrifter

(1 336)

Kunnskapsbaserte regioner og støtte til regionale forskningsbaserte klynger

(126)

Forskningspotensial i EUs konvergensregioner og periferi

(340)

Vitenskap og samfunn

(330)

Forskningspolitikk

(70)

Internasjonalt samarbeid

(180)

EUs felles forskningssenter (JRC)

   1 751

Sum

50 521

 

Publisert:
29.06.2007