Gå direkte til innhold
 

Nanosciences, Nanotechnologies,Materials and new Production Technologies (NMP)

Temaet er delt i fire aktiviteter: "Nanoscience and
nanotechnology", "Materials" og "New production" er svært likt 6RP, mens overskriften "Integration of technologies for industrial applications" inneholder en del nytt.

EUs krisepakke

I tillegg til de vanlige utlysningene som NMP har hatt frem til 2009, er det fra og med utlysningen 2010 kommet tre utlysninger rettet mot næringer som har vært spesielt hardt rammet av finanskrisen. Disse går under fellesbetegnelsen Public Private Partnerships (PPP) og vil ha økende budsjett frem mot 2013. To av disse PPPene koordineres av NMP, dette gjelder Factories of the Future (FoF) og Energy efficient Buildings (EeB), mens den tredje Green Cars (GC) koordineres via Transport-programmet. Utlysningene følger FP7 reglene. Finn mer info ved å følge lenken til høyre.

Nano

Her er det spesielt fokusert på overflater og størrelsesavhengige fenomen, materialegenskaper, selvmontering, metrologi, nye konsepter og konvergens. Helse, miljøspørsmål, etikk og sikkerhet nevnes også spesielt. En del av arbeidsprogrammet vil klart bygge på teknologiplattformer innefor dette temaet, slik som Nanomedicine og Nanoelectronics.

Materials

Det som fremheves så langt er materialer med skreddersydde egenskaper og hvordan disse vil kreve forbedret kontroll av indre egenskaper, prosessering og produksjon. I forbindelsen med lansering av rammeprogrammet i april ble temaet ”materials processing industries” lansert. Spesielt interessant er simuleringer hvor nanomakro knyttes sammen og hvor en er opptatt av sammenhengene mellom struktur og egenskaper. Videre legges det fortsatt opp til satsing på katalysatorer. I utkastet legges vekt på tverrfaglighet hvor en tar med kjemi, fysikk og biologi, det vil si bransjer med innslag av prosessindustri og bioteknologi.

New production

Her understrekes tverrfaglighet og konvergens av flere teknologier som en håper vil gi muligheter for ny industri. Manufacturing (vareproduksjon) er lagt ut i den nye PPPen kalt Factory of the Future.

Integrering av teknologier for industriutnyttelse

Dette er en delvis ny aktivitet som vil være spesielt rettet mot implementering av teknologier og kunnskap som tas frem i de andre aktivitetene. Her vil en legge til rette for prosjekter spesielt med industrideltakelse og i særdeleshet SME. Her vil det åpne seg muligheter for å trekke med etablert industri. Fra utlysningen 2012 er det lagt inn et eget avsnitt på råmaterialer med spesielt fokus på sjeldne jordarter og andre kritiske elementer.

Skrevet av:
Tor Einar Johnsen Seniorrådgiver 22 03 75 44 tej@forskningsradet.no
Publisert:
08.07.2013
Sist oppdatert:
08.07.2013