Gå direkte til innhold
 

Evaluering av humanistisk forskning i Norge

Forskningsrådet gjennomfører i disse dager en evaluering av hele det humanistiske fagområdet. Forskning og utdanning skal ses i sammenheng, og det skal ses spesielt på samfunnsbidragene fra forskningen.

Evalueringen av humanistisk forskning i Norge ble satt i gang høsten 2015 og ventes ferdig våren 2017. Den skal utføres av internasjonale fagfeller PDF - 237 KB med god kunnskap om de aktuelle fagområdene. Se tidsplan for evalueringen.

Forskningsrådet har som ambisjon å evaluere alle humanistiske forskningsmiljøer med en viss størrelse ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

I følge nasjonal statistikk er det 3100 vitenskapelige ansatte innenfor humaniora i UH sektoren i Norge. Disse utfører til sammen 1300 FoU-årsverk. Norge investerer årlig om lag 1,8 milliarder kroner i humanistiske forskning.

Målet med fagevalueringene

Forskningsrådets fagevalueringer har som mål å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet sett i et internasjonalt perspektiv. Evalueringene skal også resultere i konkrete anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen.

De konkrete anbefalingene er ment å være til hjelp både for institusjonene selv i deres videre strategiske arbeid, for Forskningsrådet i utviklingen av våre virkemidler og for myndighetene i deres politikkutvikling.

En ambisjon med denne evalueringen er å identifisere områder hvor Norge kan spille en internasjonalt ledende rolle. Dette vil vi gjøre gjennom å be institusjonene om å melde inn forskergrupper som er internasjonalt ledende, eller kan ha potensiale til å bli det. Ved fristen 15. februar 2016 var det i alt blitt meldt inn 98 forskergrupper til evalueringen. Se dokument over alle innmeldte forskergrupper i høyre marg. I dokumentet finner dere også lenker til mer informasjon om gruppene i CRIStin.

Samspillet mellom forskning og utdanning

Forskningen innenfor humaniora er et viktig grunnlag for å tilby utdanning av høy kvalitet til de 27 000 studentene som får utdanningen sin ved de humanistiske fakultetene. Den planlagte evalueringen vil som den første i sitt slag undersøke samspillet mellom forskning og utdanning ved UH-institusjonene.

Samfunnsbidrag ("impact")

Humanistisk forskning spiller en viktig rolle i samfunnslivet utenfor akademia på mange områder. Derfor vil Forskningsrådet også prøve ut nye metoder for å dokumentere og vurdere samfunnsbidragene fra den humanistiske forskningens ved hjelp av denne evalueringen.

Evaluering av norsk forskning er en vedtekstfestet oppgave for Forskningsrådet. Flere enkeltfag innenfor humaniora (lingvistikk, nordisk, historie og filosofi) er blitt evaluert på 2000-tallet, men det er 30 år siden det ble foretatt en helhetlig evaluering av fagområdet. Den gang i regi av NAVF sitt Råd for humanistisk forskning.

Under arbeidet med utforming og planlegging av evalueringen, har Forskningsrådet hatt omfattende dialog med Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora.

Avdeling for humaniora og samfunnsvitskap har arrangert en workshop for humanioramiljøene om det å skrive caser om samfunnseffekter. Her er en samling av presentasjonene fra dette arrangementet:

Impact, Prof Helen Small (University of Oxford) PPTX - 53 KB

External interaction and the humanities, Magnus Gulbrandsen (TIK, UIO) PPTX - 296 KB

Tidsplan for evalueringsarbeidet

 

2017

januar/februar

Panelene leverer sine delrapporter

 

februar

Panellederne begynner arbeidet med hovedrapporten

 

mars

Fakta i panelrapportene blir sjekket av institusjonene 

 

mars/april

Justering av panelrapporter etter faktasjekk

 

mai

Levering av hovedrapporten

  juni Alle rapporter publiseres etter behandling i Divisjonsstyret for vitenskap 16. juni

 

Publisert:
14.08.2015
Sist oppdatert:
02.03.2017